diplomová práce

Růst polovodičových nanovláken použitím dvousložkového katalyzátoru

Text práce 5.72 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Musálek

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Oponent: doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá růstem germaniových nanodrátů prostřednictvím různých katalytických částic, přičemž je kladen důraz na výrobu katalyzátoru složeného ze dvou prvků (AgGa). V úvodní části jsou zmíněny dva nejběžnější modely růstu a důležitost fázových diagramů pro jejich interpretaci. Poté je demonstrován způsob vytváření katalytických částic a provedeny experimenty zaměřené na růst germaniových nanodrátů z vytvořených struktur. V neposlední řadě je ukázán způsob modifikace povrchu vzorků anizotropním leptáním tak, aby zde bylo umožněno růst nanodráty prostřednictvím různých katalytických částic, popřípadě přímo nanodráty různých materiálů.

Klíčová slova:

Nanodráty, germanium, dvousložkový katalyzátor, anizotropní leptání, kovové nanočástice.

Termín obhajoby

20.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)

Tomáš Musálek cíleně pracoval na zvoleném tématu již ve čtvrtém ročníku, navázal rovněž na svou bakalářskou práci. Oba cíle (růst nanodrátů a anizotropní leptání germánia) se mu díky nadšení pro zadaný problém podařilo spojit v posledním experimentu. Při práci s vakuovou aparaturou na ÚFI a v CEITEC čelil mnoha experimentálním problémům, které se mu dařilo díky značnému úsilí řešit. Pracoval svědomitě i ve svém volném čase, byl iniciativní a vnášel do výzkumu nové nápady, které i samostatně realizoval. Výsledná podoba experimentální části práce je výsledkem několika společných konzultací a vhodně prezentuje dosažené výsledky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce je celkově přehledně a logicky upořádána. Uvádí důkladnou rešerši a popis klíčových principů a metod přípravy katalytických částic a nanodrátů. Vzhledem k dominantnímu zastoupení SEM měření by bylo ještě vhodné v úvodní části popsat metodu měření v SE a BSE režimu. Pro lepší přehlednost by bylo také vhodné popsat dílčí části obrázků obvyklým a) b).

V práci není zřejmé z jaké metody a/nebo argumentů vychází závěry o prvkovém složení katalytických částic a jejich sub-struktury. Vzhledem k tomu, že je to jedním z hlavních výsledků práce, bylo by žádoucí to podrobněji vysvětlit. V práci mi dále chybí důkladnější zpracování, číselné vyhodnocení a porovnání výsledků, například: i) velikostí a hustoty katalytických částic v závislosti na složení a způsobu přípravy, ii) velikosti a složení nanodrátů na depoziční teplotě substrátu (viz. např. obr. 3.4, kde se v obrázcích pod úhlem zdá být v tomto smyslu nějaký trend). Těchto odborných připomínek se týkají níže uvedené otázky k obhajobě. V práci bylo také místy obtížné odlišit přechod mezi již známými poznatky a vlastní konkrétní prací a výsledky. Vlastní přínos by proto bylo vhodné při obhajobě jasně uvést.

Přesto lze konstatovat, že diplomat v mezích možností naplnil cíle práce, tedy prozkoumání přípravy dvousložkových katalytických částic a možnosti jejich využití pro růst nanodrátů. To, že ne vše fungovalo dle očekávání, je dokladem náročnosti tématu a jeho vědecké novosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B