diplomová práce

Aplikace transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením pro strukturní analýzu nanovláken

Text práce 9.31 MB

Autor práce: Ing. Lukáš Kachtík

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Sháněl, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá strukturní analýzou polovodičových nanovláken za pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Představena je konstrukce mikroskopu, jeho základní módy zobrazování a funkce jednotlivých prvků v těchto módech. V experimentální části jsou diskutovány výsledky měření několika germaniových nanovláken s důrazem na jejich krystalografickou strukturu a orientaci.

Klíčová slova:

TEM, transmisní elektronový mikroskop, zlato, germanium, nanočástice, nanovlákna

Termín obhajoby

20.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)

Téma diplomové práce Lukáše Kachtíka bylo zaměřeno na použití nově instalovaného transmisního elektronového mikroskopu. Podle očekávání se tak musel potýkat s technickými problémy a zejména s limitovaným časem, který mu byl na přístroji dán k dispozici. Ten využil beze zbytku efektivně, takže měl k dispozici dostatek dat, která se mu podařilo kriticky (přes značnou obtížnost) interpretovat. Výsledkem jeho práce je poměrně obsáhlý text, který vznikal v dostatečném předstihu před odevzdáním a reflektuje současný stav Lukášových znalostí. Výraznější korekce textu jsem nedělal, i s ohledem na své omezené znalosti problematiky, zjevně však nebyly ani třeba. Těší mne, že Lukáš bude pokračovat v postgraduálním studiu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce pojednává o konstrukci, základních módech a možném použití TEMu s užším zaměřením na TEM FEI Titan s korektorem sférické vady instalovaný na CEITECu VUT.
Základní principy a techniky jsou vysvětleny velmi přehledně a srozumitelně.
Z daného textu je cítit, že autor práce na mikroskopu skutečně pracoval a neopisuje pouze manuál daného přístroje.
V kapitole věnující se krystalografické teorii se nacházi chyba ve značení u rovin zlata i germania.
U plošně centrované mřížky fcc jako je zlato či germanium v difraktogramu chybí zakázané reflexe, pro které platí, že jejich indexy h,k,l jsou kombinace lichých a sudých čísel. Tudíž v této soustavě nemohou existovat roviny {100} a {110}, ale jen jejich správné zápisy {200} a {220}, což lze vidět jako rozpor v tabulce 3.1. Toto však nemá vliv na další výpočty v práci.
Graficky je práce zpracována excelentně. Použití typografie a kvalitní grafiky staví tuto práci silně nad průměr dnešní doby.
Práce je po vědecké obsahové stránce zhotovena velmi pečlivě, přesto se však autorovi nevyhnulo pár nepřesností a omylů – popis obrázku 3.6 nekoresponduje s údaji přímo v obrázku, stejně tak údaje v tabulce 3.4 a v textu nad ní. Dále autor mylně užívá rozměr zorného pole v délkové jednotce a ne plošné. Na straně 59 je hovořeno o rovině se vzdáleností 200 pm, což má býti 204ppm a {200}, ne jak je mylně uvedeno {110}. Lehké rozvlnění na hranici zlaté částice na obr. 3.17 je způsobeni ne zcela vykorigovanou sférickou vadou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A