diplomová práce

Použití kovových a polovodičových nanostruktur pro biodetekci

Text práce 9.41 MB

Autor práce: Ing. Lukáš Kejík

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Oponent: Doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá dvěma způsoby aplikace zlatých diskových nanostruktur vykazujících plazmonové rezonance pro biodetekci. První část se týká detekce změny fáze na plazmonických anténách pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu. Bylo zjištěno, že změna fáze se zvýrazňuje s rostoucí vlnovou délkou osvitu, kdy je buzena plazmonová rezonance na anténách větších rozměrů. Dále byla prokázána citlivost fáze na změnu indexu lomu okolního prostředí, přičemž největší fázová změna nastala pro antény v rezonanci s vlnovou délkou osvitu. Druhá část práce se týká kombinace optické spektroskopie detekující plazmonové rezonance a voltametrie charakterizující elektrochemickou aktivitu. V této části byl pozorován postupný posuv rezonanční vlnové délky v přítomnosti SSC pufru, avšak tento vliv je s časem stále menší. Provedené experimenty také ukázaly nevhodnost užití kyslíkového plazmatu k čištění povrchu vzorku, protože způsobuje oxidaci kovů včetně zlata.

Klíčová slova:

plazmonika, elektrochemie, biosenzor, plazmatické čištění, SSC pufr

Termín obhajoby

22.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Lukáš Kejík si zvolil téma na rozhraní fyziky a biofyziky a jeho práce byla rozdělena do dvou hlavních směrů. Měřil a vyhodnocoval experimenty se změnou fáze na plazmonických strukturách a souběžně připravoval stávající aparaturu pro měření odrazu a průchodu světla na souběžné měření cyklické voltametrie. Velmi dobře zpracoval rešeršní studii. Pracoval svědomitě, podařilo se mu získat velké množství experimentálních dat a díky enormnímu úsilí je všechny zpracovat. Diplomová práce tak ukazuje pouze ty nejvýznamnější. Výborně hodnotím jeho práci s literaturou, prokázal schopnost plánovat experimenty, interpretovat je a také z nich vyvozovat korektní závěry. Výsledná podoba práce a zejména její experimentální část je výsledkem několika společných konzultací, a přes poměrně velký objem prezentovaných dat velmi dobře a systematicky ukazuje výsledky studentovy práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Velmi kvalitně zpracovaná a rozsáhlá práce, provedená měření s SPR nanoanténami v přítomnosti kapalin jsou nezbytným předpokladem k aplikaci v biosensorech.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A