diplomová práce

Diagnostika impulzů Ti:Sa laseru pro generaci plazmatu

Text práce 2.92 MB

Autor práce: Ing. Jiří Weiss

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Oponent: Mgr. Ota Samek, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá studiem časových charakteristik impulzů generovaných
oscilátorem s Ti:safírovým aktivním prostředím. Z hlediska vlastností laserem indukovaného
plazmatu je velký důraz kladen na kvalitu svazku, především na kontrast impulzů. Byl
navržen nový prototyp autokorelátoru třetího řádu, zařízení pro měření laserového kontrastu
metodou kombinování původního laserového impulzu s jeho kopií jiné vlnové délky.
Dynamický rozsah popisovaného autokorelátoru má podle předpokladu dosahovat až 8×10^12,
což je více než mají současná komerčně dostupná zařízení.

Klíčová slova:

Autokorelátor třetího řádu, krystal β-BBO, laserový kontrast, Ti:safír

Termín obhajoby

22.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Autor diplomové práce se seznámil s možnostmi generace plazmatu pomocí laserového záření, dále s metodami používanými pro měření a  charakterizaci fs impulzu a navrhnul diagnostiku pro měření parametrů časové domény fs impulzu. V rámci diplomové práce prezentoval návrh samotného autokorelátoru třetího řádu pro měření laserového kontrastu. Navržený autokolerátor taky sestavil - výsledkem diplomové práce je funkční prototyp autokorelátoru třetího řádu. Lze konstatovat, že diplomant splnil požadavky a cíle zadání. Z těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji výsledným klasifikačním stupněm výborně/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Mgr. Ota Samek, Ph.D.

Předložená práce se zabývá velmi náročnou a v mezinárodním měřítku velmi aktuální oblastí směřující k mnoha technickým a biotechnologickým aplikacím – diagnostikou laserových pulzů.
Předloženou magisterskou práci hodnotím jako velmi dobrou. Z prezentace získaných  výsledků  je vidět, že student je schopný samostatně řešit teoretické a experimentální  problémy. V tomto případě  k  zlepšení experimentální sestavy určené pro diagnostiku femtosekundového pulzu..

Pečlivá teoretická a  konstrukční práce přinesla spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, což hodnotím jako velmi kvalitní tvůrčí výsledek.  Jedná se o vynikající práci, a to především s ohledem na možnost praktického využití v různých  aplikacích pro testování/monitorování ultrakrátkých laserových pulzů. V této oblasti výzkumu se každé zlepšení velmi cení a ukazuje  kvalitu a originalitu  získaných výsledků. Diplomant  také předpokládá využití sestavy v rámci projektu ELI Beamlines, čímž by se jeho projekt okamžitě zařadil do špičkového světového výzkumu.

Diplomant pracoval samostatně a velmi pozorně nastudoval aktuální literaturu. Svědčí o tom odkaz na vědecký článek [24] publikovaný skupinou Dr. Hergenrodera (jedna z prvnch skupin která se dlouhodobě analyticky zabývá srovnáním fs a ns pulzů).

Jak jsem naznačil, diplomant precizně zvládl teoretickou část a i s experimentální částí si poradil naprosto bezchybně - s citem zkušeného experimentátora. Získané experimentální výsledky v této oblasti  je třeba brát jako výrazný tvůrčí příspěvek k dalšímu pokroku této techniky na mezinárodním poli.  Při řešení tématu diplomant získal potřebné teoretické a experimentální znalosti k dalšímu rozvoji tohoto náročného výzkumu.

Předloženou diplomovou  práci hodnotím jako velmi dobrou. Student je  schopen samostatně zpracovat a řešit daný problém, a proto tuto práci  hodnotím klasifikačním stupněm A-výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A