diplomová práce

Design městského elektromobilu

Text práce 4.99 MB

Autor práce: Ing. Jan Vítek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Oponent: MgA. David Karásek

Abstrakt:

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh exteriéru městského elektromobilu a implementace technologií do navrhovaného designu, které jsou perspektivní pro budoucí využití v automobilovém průmyslu. V analytické části je probrána historie elektromobilů, jejich dostupná technologie a je popsáno tvarosloví elektromobilů. Praktická část se zabývá samotným návrhem. Je zde popsán tvar a kompozice vozidla, použité technologie, ergonomie a grafické prvky elektromobilu.

Klíčová slova:

elektromobil, nanoflowcell, design, automobilový průmysl

Termín obhajoby

23.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Průmyslový design ve strojírenství (M-PDS)

Složení komise

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda)
akad. soch. Zdeněk Zdařil (místopředseda)
prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen)
MgA. David Karásek (člen)
PhDr. Jana Pavlíčková (člen)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen)
Mgr.A Martin Tvarůžek (člen)

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A.  Systém pohonu a koncept progresivního technického - funkčního řešení se promítl adekvátním způsobem do výrazu vnějšího designu vozidla, který přináší řadu originálních vizuálních inovací. Bezvýhradně kladnému hodnocení tohoto projektu brání, dle mého názoru, jistá rozpačitost optického zpracování čelní partie elektromobilu a méně citlivé barevné provedení některých detailů - především na prezentačním modelu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu městského elektromobilu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
MgA. David Karásek

Nevšedně vyspělé zpracování v poslední době hodně frekventovaného tématu elektromobilu. Autor prokazuje velmi dobrou orientaci v oboru a osvědčuje schopnost zvolit adekvátní prostředky a efektivně dospět k cíli. Design automobilu je kvalitní v celku i v detailech. Zapůsobila na mě i schopnost nenechat se unést současným přebujelým tvarováním a zapojením logických a přirozených tvarových postupů vytvořit jednoduché těleso, které však není prosto emocí a nepostrádá tvarovou vytříbenost. Na druhou stranu si nejsem zcela jist, zda příliš dynamické vedení profilu vozu v oblasti čelního skla a jeho enormní zkosení neomezuje příliš užitnost vozu v běžném provozu (nastupování, výhled). Navíc je tato výrazná dynamika poněkud nadbytečná u vozu zamýšleného především do města. Také tvar spodní části dveří je až nebezpečný a činí nastupování nepříjemným. Rovněž přední část vozu a jeho maska je možná až příliš nudná a proti propracované zádi vozu působí poněkud odbytě. Celkový dojem z práce i postupu studenta je však více než pozitivní.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A