dizertační práce

Rodinný dům v Československu po roce 1945

Text práce 16 MB Příloha 7.09 MB Teze 621.54 kB

Autor práce: Ing. arch. Lenka Dočekalová, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Oponenti: doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D.

Abstrakt:

Hlavní část dizertační práce analyzuje formu řadové zástavby v Československu v rozsahu let 1945-1990. Hledá její původní kořeny, nové principy jejího utváření a charakteristické typy. Záměrem bylo najít odpověď na otázku, kde spočívají její hodnoty, neboť státem plně řízená typizace negativně ovlivnila podobu průměrného řadového domu. Otázka hledání kvalit přibližuje předválečný vývoj řadových forem a zkoumá paralely mezi soubory soudobými a sedmdesátých let. Problematika je zasazena do širší-ho rámce bytové politiky státu a jejího vlivu na charakter nové zástavby.
Práce se především soustřeďuje na období sedmdesátých let, kdy výstavba ro-dinného bydlení vrcholila. Stěžejní část analyzuje tři vybrané soubory řadových domů ze sedmdesátých let. Přitom vychází ze studia dostupné projektové dokumentace, kterou zpřístupnily archivy stavebních úřadů. Vybrané soubory jsou posuzovány z hlediska utváření veřejného prostoru a nových typů řadových domů. Práce upozorňuje na rozmanitost typologické formy řadových domů tohoto období.
Poslední část je věnována charakteristice řadových domů postavených po roce 1990. Práce shrnuje příčiny vzniku negativních jevů v příměstských lokalitách a na příkladu typových řadových domů ukazuje jejich proměnu. Na několika vybraných soubo-rech analyzuje nové přístupy v urbanistickém zastavění rodinných domů. V souvislosti s novými koncepcemi zkoumá charakter veřejného prostoru a užité typy řadových domů.
Závěr práce shrnuje proměnu řadového domu a jeho urbanistického zastavění od roku 1945 až po současnost a navrhuje další oblasti a problémy vhodné ke zkoumání. V příloze jsou dokumentovány urbanistické studie tří vybraných souborů ze sedmdesátých let, které dosud nebyly publikovány. Součást přílohy tvoří grafy, které hodnotí rozsah rodinné zástavby k bytové zástavbě, v rámci jednotlivých časových úseků od roku 1945 až po současnost.

Klíčová slova:

Rodinný dům po roce 1945, řadové domy, soubory rodinných domů, skupinová zástavba sedmdesátých let, podpora výstavby řadových domů, soubory s částečně vyloučenou dopravou, současná zástavba rodinných domů, veřejný prostor.

Termín obhajoby

3.12.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Předseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma svojí disertační práce, svoji badatelskou činnost a její výsledky. Podrobněji představila tři obytné soubory a koncepty práce architektů s veřejným prostorem. Školitel představil doktorandku a její postup studia a zhodnotil přínos práce k rozvoji oboru. Oponenti přednesli své posudky a vznesli dotazy. Oponentka doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. Zhodnotila potenciál pokračování výzkumu v oblasti bydlení rodinného typu a přínos v oblasti zlepšení nepříznivých dopadů suburbanizace. Práci hodnotí jako kvalitně zpracovanou. Oponentka položila kandidátce otázku ke zhodnocení obecných hodnot pro soudobou výstavbu rodinných domů. Oponent, doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. Kladně hodnotí rozsah práce, přehlednost a grafické zpracování, bohatý poznámkový aparát a pedagogickou zkušenost. Cíle považuje za splněné, avšak v závěru by ocenil zřetelněji formulovaný vlastní postoj autorky, oproti popisnému shrnutí. Přínos práce by se mohl propsat do podoby vzdělávacího materiálu zaměstnanců obecních samospráv. Oponent položil kandidátce otázku na autorčin hodnotící postoj k poznatkům výzkumné práce. Doktorandka odpověděla na položené otázky.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Architektura a urbanismus (ARCHURB)

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (člen)
doc. Ing. arch. Ivan Wahla (člen)
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen)

posudek školitele
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 57.1 kB

posudek oponenta
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 348.55 kB

posudek oponenta
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 631.41 kB