diplomová práce

Optické vlastnosti asymetrických plasmonických struktur

Text práce 7.91 MB

Autor práce: Ing. Jiří Babocký, Ph.D.

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá studiem rezonančních módů v asymetrických plasmonických strukturách. V první části jsou shrnuty základní teoretické modely pro popis rezonančních módů plasmonických nanostruktur. V další části je popsána technologie elektronové litografie. Experimentální část popisuje technologické procesy vedoucí k zlepšení výsledků elektronové litografie při použití lift-off zpracování. Poslední kapitola se zabývá studiem reflexních spekter plasmonických antén a identifikací jednotlivých nabuzených módů.

Klíčová slova:

EBL, elektronová litografie, FTIR, plasmonické antény, optické vlastnosti

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Diplomová práce se věnuje litografické přípravě plazmonických antén s asymetrickou geometrií. I přes fakt, že většinu času se student potýkal s nefunkčností experimentálních zařízení, se podařilo dosáhnout výsledku: připravit vhodné struktury a změřit jejich optickou odezvu. Student na své práci pracoval samostatně a jeho práci bych vytknul pouze liknavost, s jakou započínal s prací na nových systémech či novými materiály. Toto však vylo bohatě kompenzováno pílí a pracovním nasazením. Práci hodnotím stupněm A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce se věnuje litografické přípravě plazmonických antén a měření jejich spektrální odezvy v infračervené oblasti. Práce má velmi dobrou úroveň.
Práce se skládá z úvodu, obecné části (kapitoly 2 5), praktické části (kapitoly 6 7) a závěru. Práce je sepsána srozumitelně, je vhodně členěna, obsahuje minimum překlepů i stylistických nepřesností, její grafická úprava má velmi dobrou úroveň.
Po odborné stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni. Celkový dojem mi kazí zejména dva aspekty. Zaprvé, předchozí práce (strana 13, [12]), zkoumá struktury s rozsahem asymetrie (poměr hlavních rozměrů vázaných antén) zhruba 1:1,5 až 1:9 (viz obrázek 2.7). Zatímco v předložené práci je rozsah asymetrie pouze 1:1 až 1:1,25 (viz tabulky 7.1 a 7.2). Druhá poznámka se týká nedotaženosti záležitosti s určením rozptylových koeficientů a ošetření proximity efektu (odstavec 6.2).
Drobnosti: osamocená písmena na koncích řádků; mohl by být uveden seznam obrázků případně i seznam použitých symbolů; chybí číslování rovnic v kapitolách 2.4 a 2.5; u rovnice 6.1 není zřejmé, zda ji autor odvodil, či zda je převzata z [31]; poněkud odvážné tvrzení, že s PMMA se dá dosáhnout rozlišení pod 10 nm (bez citace); formulace „PMMA přechází do pozitivního režimu“ (strana 31) asi není úplně správně; obrázek 3.9 na straně 23 vpravo dole není přesný; chybějící písmenko v názvu (čtvrté) kapitoly; nepříliš šťastné rozdělení názvu sedmé kapitoly (navíc předpona nano  zde není úplně na místě); obrázky v sedmé kapitole by bylo vhodné identifikovat (např. u obrázků 7.3 až 7.5 uvést navržené rozměry).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B