diplomová práce

Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách

Text práce 8.45 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Lednický

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.

Klíčová slova:

anodizace, electrochemická depozice, nanodráty, polyanilín, porézní anodická alumina, zlato

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Diplomová práce se věnuje nalezení experimentální procedur, které by umožnily výroby heterostrukturních nanovláken typu kov-polymer-kov a kov-oxid-kov pomocí elektrodepozice. Ve své práci Tomáš Lednický navazuje na svoji bakalářskou práci, v rámci které byly vyvinuty postupy pro výroby šablon tvořených nanoporózní aluminou. Student na své práci pracoval samostatně, včetně návrhu nových přístupů a hledání nových řešení. Díky své píli a pracovnímu nasazení nakonec dosáhl stanoveného cíle. Práci hodnotím stupněm A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce Tomáše Lednického zaměřená na výrobu samouspořádaných nanostruktur přes nanoporézní masku je velice kvalitně zpracována a nelze jí po formální ani obsahové stránce téměř nic vytknout. Úroveň psané angličtiny je taktéž výborná a v práci je jen minimum gramatických chyb. Je však standardní psát diplomovou práci v ich-formě.
Práce obsahuje dostatečné množství aktuálních citací a kvalitních obrázků. Výsledky jsou vhodně prezentovány a diskutovány. V praktické části oceňuji velmi povedené snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu, které svědčí o studentově trpělivosti při charakterizaci vzorků. Rovněž hodnotím zručnost studenta při manipulaci s tak křehkým materiálem jako jsou nanoporézní šablony, díky které se podařilo úspěšně realizovat plánované pole multivrstevných nanostruktur. Celkově lze považovat práci jako nadprůměrnou a je v ní vidět velký zájem studenta o danou problematiku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A