diplomová práce

Testování a optimalizace iontového zdroje

Text práce 7.81 MB Příloha 3.85 MB

Autor práce: Ing. Petr Glajc

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.

Oponent: Prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Abstrakt:

V diplomové práci je detailně popsán proces testování iontového zdroje se sedlovým polem doplněný nejdůležitějšími výsledky experimentů. Mezi ně lze zařadit měření příčného profilu proudu iontového svazku a energiového spektra iontů pomocí Faradayovy sondy. Pomocí výsledků těchto měření je ukázáno, že optimalizovaný zdroj pracuje správně a dle očekávání. V závěru práce je popsán vývoj iontově-optického a konstrukčního návrhu fokusační optiky a dále je zobrazena vyrobená sestava optiky nainstalovaná na iontovém zdroji.

Klíčová slova:

iontový zdroj, sedlové pole, odprašování, žhavená katoda, optimalizace, fokusační optika

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Petr Glajc ve své diplomové práci navázal na konstrukční návrh vypracovaný v rámci bakalářské práce. S výjimkou zahraniční stáže pracoval na zvoleném tématu i ve čtvrtém ročníku, což v kombinaci s jeho nadšením pro zadaný problém umožnilo úspěšné splnění všech cílů práce. Již jeho bakalářskou práci jsem hodnotil v superlativech a pro diplomovou práci platí stejné, ne-li lepší hodnocení. Vyzdvihnout musím zejména studentovu schopnost aplikovat fyzikální znalosti získané během studia na řešení problémů, které se vyskytly při testování návrhu zdroje, a pro interpretaci dat, jež byla v průběhu testování získána. Předložený text diplomové práce se může na první pohled zdát zbytečně obsažným v teoretické části; pečlivý čtenář však zjistí, že každý odstavec má opodstatnění a celek představuje ucelené pojednání o iontových zdrojích. Do textu jsem vůbec nezasahoval. Spolupráce s Petrem Glajcem pro mne byla potěšením.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.

Bc. Petr Glajc se ve své práci zabývá sedlovým iontovým zdrojem, neboli iontovým zdrojem s ionizací plynu nárazem elektronů v sedlovém poli. (Posudek pokračuje na zvláštím listě)
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A