diplomová práce

Přepínání chirality vortexů v magnetostaticky svázaných permalloyových nanodiscích

Text práce 5.88 MB

Autor práce: Ing. Jan Balajka

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Michal Urbánek, Ph.D.

Oponent: RNDr. Alois Nebojsa

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá přepínáním cirkulace vortexů v magnetických nanodiscích. V práci jsou uvedeny výsledky mikromagnetických simulací hysterezních smyček disků s různými stupni asymetrie. Je zde diskutován vliv geometrické asymetrie disku na tvar hysterezní smyčky. Je zde také popsáno přepínání cirkulace vortexů v asymetrických discích pomocí vnějšího magnetického pole v rovině disku. Dále byly provedeny simulace hysterezních smyček dvojic magnetostaticky svázaných nanodisků v různých vzdálenostech a pro různé stupně asymetrie. Analýzou výsledků simulací byl porovnán vliv magnetostatické interakce a tvarové asymetrie na výslednou cirkulaci jednotlivých vortexů a odhadnut dosah magnetostatické interakce pro disky daných rozměrů a dané asymetrie. Součástí práce je stručný popis experimentálních technik použitých pro přípravu a měření připravených vzorků.

Klíčová slova:

magnetický vortex, přepínání cirkulace vortexů, mikromagnetické simulace, OOMMF

Termín obhajoby

17.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Urbánek, Ph.D.

Diplomová práce Jana Balajky se zabývá aktuálním tématem kontroly  vortexových stavů v magnetických nanodiscích. V první části práce se autor věnuje analýze zadaných problémů pomocí mikromagnetických simulací v programu OOMMF. Druhá, experimentální část práce je věnována přípravě vzorků pro ověření mikromagnetických simulací a je zde naznačena možnost měření hysterezních smyček magnetických nanodisků pomocí magnetooptického Kerrova jevu. Pan Jan Balajka pracoval samostatně, výborně pronikl do studované problematiky a prokázal vynikající schopnost interpretace výsledků. Vzhledem k vysoko nastavené laťce ve formě autorovy bakalářské práce, jejíž jsem byl rovněž vedoucí, musím bohužel konstatovat, že nasazení pana Balajky v určitých okamžicích nenaplnilo vysoká očekávání vedoucího. To platí zejména pro experimentální část práce, s jejíž realizací autor začal příliš pozdě, a když se vyskytly problémy, nebyl již čas experimenty opakovat.
I přes tuto drobnou výtku konstatuji, že autor splnil všechny cíle zadání, diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
RNDr. Alois Nebojsa

    Diplomová práce je rozdělena přehledně do 7 kapitol. V první kapitole je stručně shrnuta teorie magnetismu pevných látek a ukazuje na dobrou orientaci v dané problematice. Druhá kapitola se zabývá magnetickými vlastnostmi nanostruktur. Ve třetí je popsána mikromagnetická simulace pomocí OOMMF, ve čtvrté se autor věnuje použitým experimentálním technikám a přípravě vzorků. Pátá kapitola obsahuje přehled dosažených výsledků a jejich diskusi.
    Přehledy výsledků simulací jsou zpracovány přehledně. Je velká škoda, že technická omezení neumožnila více jak jedno měření reálné hysterézní smyčky a tedy srovnání simulací s experimentem. Několik drobných překlepů v tisku nesnižuje vysokou kvalitu předložené práce a ta poskytuje dobrý základ pro přehled chování tenkých magnetických disků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A