diplomová práce

Optimalizace zobrazovacího spektrofotometru

Text práce 9.03 MB Příloha 8.09 MB

Autor práce: Ing. Jiří Vodák, Ph.D.

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.

Oponent: Ing. Martin Antoš, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá optimalizací zobrazovacího spektrofotometru, jehož hlavními částmi jsou monochromátor, zobrazovací soustava a CCD kamera s rozšířenou detekcí do UV oblasti elektromagnetického záření. Hlavními přínosy optimalizace je využití nového světelného zdroje, propojení monochromátoru a zobrazovací soustavy kabelem optických vláken a zjednodušení způsobu úhlového nastavení vzorku použitím zaměřovací CCD kamery. Další drobnější úpravy sloužily ke zkvalitnění obsluhy a měření.

Klíčová slova:

zobrazovací spektrofotometr, optimalizace

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Bc. J. Vodák řešil zadaný problém samostatně a iniciativně. Projevil schopnost najít originální řešení jednotlivých konstrukčních úloh, jejichž výsledkem je zlepšení parametrů upravovaného zobrazovacího spektrofotometru. Dosáhl výsledků, které budou využity v rámci projektu ev. č. TA02010784 (poskytovatel TA ČR) firmou MEOPTA-optika, s.r.o. Při řešení postupoval v souladu s požadavky kladenými na diplomovou práci FSI VUT v Brně. Přínos jeho úsilí spočívá v precizní analýze vad stávajícího zařízení a jejich odstranění.
Autorovi práce je nutno vytknout gramatické chyby (zejména v interpunkci) i chyby stylistické, které se objevují v textu ve větší míře. Práce má logickou strukturu. Formální nedostatky práce nejsou podstatné. Z celé práce je zřejmé, že J. Vodák má vynikající nadání konstruktéra. Jeho schopnost formulovat problémy a najít jejich řešení je na vysoké úrovni.
Lze konstatovat, že stanovené cíle diplomant ve své práci splnil beze zbytku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Martin Antoš, Ph.D.

Náplní předložené práce byla optimalizace optických a mechanických vlastností zobrazovacího spektrofotometru navrženého a zkonstruovaného na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně již v předchozích letech.
Diplomant využil přednosti optického kabelu při zavedení světla z nové lampy s xenonovou výbojkou do monochromátoru TRIAX 320. Transformoval geometrické a optické parametry světelného svazku vystupujícího z monochromátoru tak, aby bylo dosaženo vyššího stupně monochromatičnosti a homogenního rozložení intenzity osvětlovacího svazku přes celou plochu měřeného povrchu vzorku. Provedl opatření k potlačení parazitních světelných zdrojů a vzniku parazitního obrazu na čipu měřící CCD kamery. Závěrem kriticky zmínil stávající konstrukční nedostatky přístroje a v hrubých náznacích uvedl požadavky pro návrh zobrazovacího spektrofotometru 2. generace.

Předložená výkresová dokumentace obsahuje formální a faktické chyby. Vzhledem k tomu, že všechny navržené součástky byly sestaveny v montážní celky, jejichž správnou funkčnost diplomant odzkoušel, předpokládám, že rozměrový nesoulad některých součástí byl pravděpodobně odstraněn až při výrobním procesu, ovšem již bez zpětné opravy v dokumentaci. Kultivovanost písemného projevu je snížena frekventovaným užíváním ukazovacích zájmen. Rovněž pojmenování jednotlivých navržených součástí není příliš výstižné. Práce je bohatě ilustrována, avšak nejednotnost typu a velikosti písma textu v obrázcích působí rušivě. Absence interpunkčních znamének a řídce se vyskytující překlepy jsou již nepodstatnou vadou na kráse.

Svou prací se diplomant přímo spolupodílel na řešení projektu MPO ČR s názvem „Barevné solární články s vysokou účinností pro architektonické aplikace“. Dosažené výsledky přispěly ke vzniku uživatelsky přívětivějšího přístroje k měření optických vlastností neuniformních tenkých vrstev.
Pan Bc. Jiří Vodák se dokázal s nadhledem zorientovat při realizaci úpravy spektrofotometru a vytyčené cíle splnil v plném rozsahu. Diplomovou práci hodnotím známkou výborně/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A