diplomová práce

Experimentální studium rozptylu světla na površích solárních článků

Text práce 5.76 MB Příloha 364.65 kB

Autor práce: Ing. Pavel Nádaský

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.

Oponent: Ing. Radomír Malina, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá experimentálním měřením úhlového rozložení rozptýleného elektromagnetického záření na površích solárních článků. Měřicím zařízením je druhá generace přístroje scattermeter. Toto zařízení bylo v rámci práce uvedeno do provozu. Výsledkem práce jsou podklady pro počítačovou simulaci zmíněného rozptylu a kvantitativní zhodnocení rozptylu elektromagnetického záření na daných površích.

Klíčová slova:

Rozptyl elektromagnetického záření, drsné povrchy, solární články.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Bc. P. Nádaský přistupoval k řešení zadaného problému samostatně a s potřebnou invencí. Postup, který zvolil, je adekvátní požadavkům na diplomovou práci FSI VUT v Brně. Výsledky jeho práce, které jsou součástí řešení projektu ev. č. FR-TI1/168 (poskytovatel MPO ČR), budou využity ve firmě SOLARTEC, s.r.o. Originalita jím dosažených výsledků vyplývá ze skutečnosti, že zprovoznil originální zařízení a odladil jeho funkci. Oceňuji jeho přínos spočívající ve způsobu modifikace měřeného signálu, který zajišťuje možnost kvantifikace úhlového rozdělení intenzity elektromagnetického záření rozptýleného ze studovaného povrchu. Diplomant provedl pro potřeby spolupracujících pracovišť (ČMI Brno a ÚFE MU Brno) dostatečný počet měření různých zadaných vzorků (v práci neprezentovaných), které byly těmito pracovišti využity pro kontrolu jejich výsledků simulace rozptylu světla na daných površích.
Autorovi práce je nutno vytknout některé nedokonalé formulace a nepřesnou terminologii v textu od odstavce 2.1 po paragraf 3.1.1 (v dalším textu se tyto nedostatky v zásadě neobjevují). Rovněž obrázky 4.2, 7.9 – 7.14 i tabulka 7.1 by zasloužily podrobnější komentář. Je evidentní, že zmíněné nedostatky pramení z nezkušenosti autora. Počet gramatických je nevelký, formální nedostatky práce nejsou podstatné.
Lze konstatovat, že stanovené cíle diplomant ve své práci splnil. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem práce bylo optimalizovat funkce stávajícího zařízení Scattermeter II zkonstruovaného předchozími diplomanty ÚFI FSI VUT v Brně a na tomto zařízení získat ve viditelné a blízké IR oblasti spektra experimentální data k posouzení vhodnosti topografie povrchů z hlediska účinnosti konverze energie slunečního záření na energii elektrickou. Diplomant splnil oba vytčené cíle a úspěšně překonal všechna úskalí vzniklá při oživování a testování experimentálního zařízení. Zároveň prokázal flexibilitu a originalitu při řešení dalších, postupně se objevujících, problémů.
Téma práce je potřebné a aktuální a výsledky práce jsou v praxi vysoce využitelné. Uspořádání práce je logické, velký počet kapitol, které zpravidla nepřesahují půl strany, činí práci poněkud nepřehlednou. Na začátku práce bych uvítal alespoň krátký historický přehled a přehled současného stavu vývoje. Také motivace texturování solárních článků by si zasloužila větší pozornost. Práce splňuje formální náležitosti.
Grafická a pravopisná stránka textu je na vysoké úrovni, z hlediska stylistiky je patrná jistá formulační neobratnost, která je daná zřejmě autorovou nezkušeností. Z vážnějších nedostatků bych uvedl jen nepopsané osy v grafu na obr. 4.1, chybějící jednotky u směrnic na str. 23 a 24 a formulaci o zaručení vodorovnosti mezi podstavou a osou svazku na str. 29. Seznam literatury obsahuje 19 položek, což není mnoho, ale vzhledem k obsahu práce je počet dostačující. Celkově práci hodnotím B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B