diplomová práce

Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů

Text práce 5.06 MB

Autor práce: Ing. Lenka Pagáčová

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

Oponent: RNDr. Alois Nebojsa

Abstrakt:

Tato diplomová práce uvádí metodu silové spektroskopie jako nástroj ke studiu adhezních vlastností materiálů. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy při různých podmínkách. Dále je popsána metoda kontaktního úhlu, na jejíž základě byly určeny hodnoty kontaktních úhlů vody pro šest vyšetřovaných vzorků. Závěry obou metod byly diskutovány zhlediska použití silové spektroskopie jako metodu detekce míry hydrofilnosti resp. hydrofobnosti látek. V závěru je provedena modifikace grafenové vrstvy pomocí lokální anodické oxidace.

Klíčová slova:

Silová spektroskopie, pull-off síla, grafen, lokální anodická oxidace

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Lenka Pagáčová začala na uvedeném tématu pracovat v říjnu minulého roku. Zejména ze začátku bych jako školitel ocenil větší soustředění a rovnoměrnější rozplánování času na dosažení jednotlivých cílů zadaní. V závěru pak oceňuji pracovitost a svědomitost, kterou studentka prokázala při provádění experimentů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
RNDr. Alois Nebojsa

Předložená práce se zabývá měřením pull - off sil v různých podmínkách relativní vlhkosti a srovnání jejího vlivu na různé povrchy. Provedené měření smáčivosti ukázalo důležitost různých modifikací povrchu. Diplomová práce ukazuje na hluboký vhled do studované problematiky i zvládnutí náročných experimentálních metod. Celkově hodnotím její velmi dobrou úroveň, kterou jen kazí  drobná grafická opomenutí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A