diplomová práce

Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Text práce 3.16 MB

Autor práce: Ing. Gabriela Balharová

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Oponent: Ing. Vojtěch Kresta

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi osvětlení vozidel. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první pojednává právě o možnostech osvětlení vozidel v dnešní době. Jaké jsou moderní osvětlovací techniky, které lze nalézt na trhu, a jaký mají vliv na zvýšení bezpečnosti v silničním provozu.
Druhá část se zaobírá praktickým měřením dosvitu tlumených a dálkových světel. Toto měření je porovnáváno u dvou druhů světlometů, a to u světlometů halogenových a světlometů xenonových. Součástí tohoto měření je taktéž naměření intenzit osvětlení právě u těchto světlometů. Výstupem měření je vytvoření vlastních diagramů intenzit osvětlení a dosvitu jednotlivých světel, v porovnání s poskytnutými izoluxovými diagramy od výrobce světlometů. Následně je řešena problematika využití izoluxových diagramů ve znalecké praxi.

Klíčová slova:

Halogenový světlomet, xenonový světlomet, zdroj světla, dosvit, intenzita osvětlení, izoluxový diagram.

Termín obhajoby

14.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala dostatek aplikačních schopností, že je schopná samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém. Během zpracování práce studentka mnohokrát konzultovala s vedoucím a rady účinně zapracovala do své práce.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Práce splňuje všechny základní vytýčené cíle. V úvodu se studentka zabývala popisem základních fyzikálních veličin osvětlovací techniky, technickým popisem jednotlivých typů světlometů a moderními systémy osvětlovací techniky. Následně provedla a vyhodnotila vlastní měření dosvitu a intenzit osvětlení. V poslední části se věnovala srovnání naměřených hodnot s izoluxovými diagramy výrobce a jejich využitím ve znalecké praxi. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Úroveň zpracování teoretické části se jeví jako velice přehledná pro utvoření uceleného přehledu v dané problematice. Studentka čerpala z nejmodernějších dostupných podkladů. V této části rovněž prokázala využití poznatků získaných studiem. A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Praktická část práce obsahuje měření vlastností světlometů vybraných vozidel s následným vyčerpávajícím vyhodnocením naměřených hodnot. Dále jsou vypracovány diagramy intenzity osvětlení a jejich rozsáhle porovnání s izoluxovými diagramy výrobce. A
Odborná úroveň diplomové práce Práce je na slušné odborné úrovni, je užita jednotná odborná terminologie. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Provedené porovnání naměřených hodnot a diagramů výrobce a jejich vyhodnocení se jeví jako přínosné pro znaleckou praxi. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Citace a přehled literatury je uveden, vesměs v souladu s normou ČSN ISO 690. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Práce je po formální stránce přehledná. Grafickou úpravu práce shledávám jako povedenou. Jazykovou úroveň částečně snižují velice často se opakující slovní spojení. B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Vojtěch Kresta

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala aplikačních schopností, že je schopna samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Zadané cíle splnila ve všech bodech. A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Zvolený přístup k řešení diplomové práce je srozumitelný a na sebe logicky navazující. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Úroveň zpracování je na velmi dobré úrovni. V teoretické části uvádí studentka v některých oblastech již dnes ne zcela aktuální informace. B
Obtížnost a správnost řešení Zvolená metoda měření se jeví jako jednoduchá. Porovnání naměřených dat s izoluxovými mapami shledávám stručné a transparentní. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos práce spočívá v základním ověření možnosti využití izoluxových map ve znalecké činnosti, především pro obecnou představu o dosvitu a intenzity osvětlení světlometu. C
Odborná jazyková úroveň Odborná jazyková úroveň je odpovídající diplomové práci. V praktické části se autorka nevyvarovala použití stále stejných větných spojení. C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Písemné a grafické zpracování je na poměrně vysoké úrovni. A

Známka navržená oponentem: B