diplomová práce

Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách

Text práce 2.71 MB

Autor práce: Ing. Vítězslav Joch

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá srovnáním experimentálních a simulovaných výsledků nízkoenergiového rozptylu iontů. Teoreticky popisuje principy nízkoenergiového rozptylu iontů a spektrometr na Ústavu fyzikálního inženýrství. Uvádí postup přípravy vzorků s použitím roztoku koloidního zlata. Charakterizuje depozici zlatých nanočástic. Objasňuje význam a použití časových a energiových spekter nízkoenergiového rozptylu. Zmiňuje také jev kanálování v křemíkovém substrátu.

Klíčová slova:

nízkoenergiový rozptyl ionů, binární kolize, zlaté nanočástice, kanálování, simulace

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce se zabývá perspektivní tématikou deposice a diagnostiky zlatých nanočástic na křemíkových substrátech. Je pilotní studií domovského pracoviště v této oblasti a naznačuje perspektivy dalšího výzkumu. Bohužel práce vznikala pod časovým tlakem, což se negativně projevilo především na její formální stránce. Diplomová práce trpí řadou nedostatků a nepřesností (překlepy, odkazy na obrázky, cizojazyčné popisy některých obrázků, atd.). Po obsahové stránce prezentuje DP tematicky ucelenou část experimentálních výsledků, které autor při depozici a studiu zlatých nanočástic získal. Autor si osvojil technologii přípravy vzorků i obsluhu TOF-LEIS spektrometru na ÚFI FSI VUT v Brně. Projevil smysl pro spolupráci i dostatečnou míru iniciativy a samostatnosti, které však byly omezovány časovou tísní před odevzdáním práce. Kladně hodnotím jeho práci s odbornou literaturou.
Diplomant v předložené práci splnil její zadání a přes uvedené nedostatky hodnotím práci stupněm B. DP doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Práce se zabývá nízkoenergiovým (keV) rozptylem iontů (TOF-LEIS) inertních plynů (helium) na nanočísticích zlata za účelem srovnání experimentálních a simulovaných spekter. Práce vychází z historického úvodu věnovaného rozptylu iontů, zavedení terminologie a fyzikálnímu popisu uvedeného děje. Stručně je popsáno experimentální uspořádání měřící aparatury a příprava vzorků s nanočásticemi zlata o průměru 10 nm na křemíkovém substrátu. Pro charakterizaci nanesených nanočástic byly využita rastrovací elektronová a sondová mikroskopie (SEM, AFM). Stěžejní část práce se věnuje popisu TOF-LEIS spekter, vlivu teploty vzorku na tvar spektra a porovnání simulovaných spekter pro různě poloměry nanočástic s experimentálními spektry pořízenými při různých teplotách vzorku. Tato poslední část se jeví jako poměrně problematická a náročná na interpretace. V dalším pokračování této studie by bylo vhodné doplnit experimenty např. s použitím různého stupně pokrytí substrátu nanočásticemi, použitím různých průměrů nanočástci a také podrobnější charakterizací vzorků pomocí AFM. Formálních nedostatků je vzhledem k nevelkému rozsahu práce nadbytečné množství. Práce však přináší některé zajímavé výsledky a má tedy své opodstatnění.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C