diplomová práce

Studie pro hodnocení výše škody na vozidle po nehodě běžným řidičem

Text práce 2.5 MB

Autor práce: Ing. Aleš Benda

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Vladimír Tylšar

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá odhadem škody na osobním vozidle při autonehodě
bez zranění. Podstatnou část diplomové práce je sociologický průzkum, postup při dopravní
nehodě, analýza vozového parku a výstupy z programu Audatex. Výsledkem diplomové práce
je brožura Jak správně zvládnout dopravní nehodu s podrobným popisem  jak odhadnout
vzniklou škodu při dopravní autonehodě.

Klíčová slova:

Dopravní nehoda, škoda, cena, náhradní díl, pojišťovna

Termín obhajoby

14.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Cíle práce však nebyly v plném rozsahu a kvalitě splněny. Brožura pro řidiče k hodnocení výše škody po nehodě je dobrým nápadem. Posluchač se řídil pokyny vedoucího pouze v omezeném rozsahu.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Ne v plném rozsahu B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Chaotické C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce Práce je místy nelogicky uspořádaná C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Jazyková úroveň práce a formální úprava jsou špatné. D

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Vladimír Tylšar

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Téma stále aktuální a potřebné k řešení. Odhad výše „škody“ (odhad výše vzniklé majetkové újmy na vozidle) účastníkovi nehody je značně složitý a komplexní proces. Kladně hodnotím úsilí diplomanta udělat v této problematice jasněji. Soubor získaných a vyhodnocených dat o rozdělení vozidel,nejčastnějším poškození při střetech, průměrných cenách dílů, návrh metodického postupu k rychlému rozhodnutí „volat-nevolat PČR“ obsažený v této práci považuji za velmi obsáhlý a přínosný. Vytvořená příručka (pomůcka pro řidiče) úsilí diplomanta zdárně završuje a doplňuje. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Bez výhrad - zjišťování podkladů, analýza dat, použití expertního systému pro kalkulaci škod Audapad(Audatex)- vše pojato komplexně, logicky i věcně správně s orientací na prakticky použitelné výstupy(závěry). B
Obtížnost a správnost řešení V řešení problematiky jsem nenalezl chyby, vlastní data (hodnoty) jsem pro jejich rozsah ověřil jen namátkově. B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Bez výhrad,vysoce kladně hodnotím i přiloženou brožuru pro řidiče "Jak správně zvládnout dopravní nehodu" vytvořenou na základě této práce. A

Známka navržená oponentem: B