diplomová práce

Teoretický popis zobrazení digitálním holografickým mikroskopem

Text práce 4.44 MB

Autor práce: Ing. Michala Slabá

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá teorií zobrazení transmisním digitálním holografickým mikroskopem s částečně koherentním osvětlením. V práci je řešen vliv stavu prostorové a časové koherence osvětlení na vznik optických řezů. Dále je proveden výpočet koherentní funkce přenosu mikroskopu a z této funkce jsou následně odvozeny vybrané vlastnosti zobrazení týkající se přenosu prostorových frekvencí dvojrozměrného rozptylového objektu optickým systémem mikroskopu v závislosti na rozostření. Výpočet je proveden pro dvě různé konstrukce mikroskopu vyvinutých v Laboratoři optické mikroskopie ÚFI FSI VUT v Brně.

Klíčová slova:

digitální holografický mikroskop, optické řezy, koherence světla, koherentní funkce přenosu

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Studentka samostatně a zcela splnila zadání diplomové práce. Zvládla prostudovat teoretické základy práce a provést náročné analytické i numerické výpočty. Text a grafické provedení práce je poznamenáno časovou tísní, v níž byla práce dokončována.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Rozsah diplomové práce je IV+41 stran.
Zadání diplomové práce - tj. diskuse koherentní funkce přenosu DHM, vlivu prostorové a časové koherence osvětlení na formaci optických řezů a přenosu prostorových frekvencí dvojrozměrného objektu v závislosti na rozostření - předložená práce splňuje.
Po faktické stránce práce svědčí o autorčině erudici a nesporném talentu pro matematický popis fyzikálních procesů, v tomto případě optického zobrazení.
Po formální stránce je však práce zpracována necitlivě ke čtenáři a svědčí o autorčině neochotě vysvětlovat a zdůvodňovat obtížné matematické obraty a postupy. To spolu s chybami ve vzorcích a nevhodnou grafickou prezentací výsledků způsobuje, že podrobné studium práce je namáhavé a časově náročné.
V oddílu "Otázky k obhajobě" je uvedeno několik konkrétních výtek k formální stránce práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B