diplomová práce

Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS

Text práce 990.08 kB

Autor práce: Ing. Michal Roščák

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Abstrakt:

V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom indukovanej plazmy (LIP). Obsahuje opis DP-LIBS aparatúry laboratória laserovej spektroskopie Fakulty strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, ako aj postup optimalizácie jej parametrov. Optimalizácia bola vykonaná pre detekciu chrómu v oceli s ohľadom na detekčné limity a veľkosť ablačného kráteru. DP-LIBS aparatúra je po optimalizácii vhodná pre mapovanie rozloženia chrómu v oceľovej vzorke.

Klíčová slova:

LIBS, DP-LIBS, LIP, emisné spektrum, optimalizácia

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)


Diplomovou práci považuji za výrazně podprůměrnou, diplomant mě nepřesvědčil o hlubších znalostech dané problematiky.

Nejdůležitějším výstupem diplomové práce z hlediska vývoje a aplikace LIBS sestavy na VUT v Brně je část věnující se optimalizaci experimentálních parametrů (str. 31-39, tj. jenom 9 stran) a z té části zejména grafy 24-26. Vzhledem k době, po kterou se diplomant problematice věnuje, je výsledků pramálo, zpracování výsledků je nedostatečné.

Postrádám i celkovou vizi co se týče možných dalších kroků optimalizace DP-LIBS sestavy vzhledem k různým aplikacím.

Formální úroveň práce je poznamenána místy až nečitelnými obrázky, struktura práce je dobrá. Celkově diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm D.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Teoretická část práce je zpracována přehledně a adekvátně k řešené problematice. Taktéž výběr literatury odpovídá svým rozsahem a zaměřením danému tématu. Odkazy v textu jsou číslovány chaoticky a nejsou ve vzestupném pořadí, jak je zvykem. Teoretická část je zpracována na 12 stranách, avšak většinu z toho tvoří obrázky, často zkopírované z literatury ve velice špatné kvalitě. Objevují se zde i některé nepřesné nebo chybné formulace. Kapitola popisující experimentální uspořádání poskytuje poměrně podrobný popis jednotlivých součásti, s veškerými parametry. Předností této části je, že obsahuje detailní technické údaje v přehledné formě. Celkový dojem ovšem opět kazí řada obrázků ve velmi špatné kvalitě a celková grafická úprava je na nízké úrovni (viz. schéma časování na straně 27).
Vlastní experimentální práci a výsledkům je věnováno pouze 9 stran (str. 31 až 39). Tato část se zabývá řadou optimalizačních kroků (zaostření, energie pulzů, zpoždění), které jistě nejsou triviální a vyžadují často značné úsilí, avšak jako jediný a konečný výsledek diplomové práce je to poněkud málo. Taktéž vyhodnocení výsledků formou tří grafů a jednoho obrázku kráterů by svým rozsahem odpovídalo spíše práci bakalářské než diplomové.
Získané výsledky nesvědčí o příliš pečlivém přístupu k experimentům, přesto se studentovi podařilo provést základní optimalizaci poměrně komplikovaného double pulse LIBS systému. Výsledky budou značným přínosem pro další vývoj a použití instrumentace v praxi. Práce také potvrzuje, že student zvládl danou problematiku jak z teoretického tak praktického hlediska.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D