diplomová práce

Srovnání kvantitativního měření ocelových standardů dvoupulzní a jednopulzní LIBS

Text práce 1.65 MB

Autor práce: Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

Abstrakt:

V této diplomové práci je diskutován rozdíl mezi jednopulzní (Single Pulse) a dvoupulzní (Double Pulse) metodou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS). Je zde pojednáno o časovém vývoji parametrů (hustota elektronů, teplota plazmatu, hustota iontů, resp. atomů jednotlivých prvků) laserem indukovaného mikroplazmatu (LIP). Současně jsou uvedeny metody pro stanovení hodnot jednotlivých parametrů plazmatu (Boltzmannova rovnice, Sahova-Boltzmannova rovnice). Lokální termodynamická rovnováha (LTE), která je nezbytnou podmínkou pro zavedení dříve zmíněných metod výpočtu jednotlivých parametrů, je v této práci podpořena teoretickými úvahami. Diplomová práce rovněž obsahuje experimentální nastavení jednotlivých komponent laserové sestavy a způsob optimalizace. Uvedené teoretické přednosti metody DP LIBS jsou demonstrovány na výsledcích experimentálních měření ocelových standardů.

Klíčová slova:

LIBS, DP LIBS, plazma, optimalizace, LTE

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Diplomovou práci považuji za lehce podprůměrnou, diplomant mě nepřesvědčil o hlubších znalostech dané problematiky. I když zadání diplomové práce bylo v zásadě splněno, diplomantovi vytýkám strohé zpracování, nedostatečnou diskuzi naměřeních výsledků a absenci naznačení vývoje DP LIBS vzhledem k různým aplikacím.
Formální úroveň práce je dobrá. Celkově diplomovou práci hodnotím s klasifikačním stupněm C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Diplomant cíle práce z větší části naplnil a prokázal, že si problematiku LIBS vcelku osvojil. Postupy a metody jsou formálně správně, ale k vlastnímu provedení i vyhodnocení mám výhrady - viz níže. Oceňuji použití ploch píků místo pouhých maxim. Z hlediska optimalizace spatřuji přínos ve zjištění času 5 ?s mezi oběma pulzy pro dosažení nejvyšší intenzity čáry Cr II 267,7 nm, neboť tato doba je netypicky dlouhá a operátor by určitě zpočátku volil časy kratší. Uspořádání práce je vesměs dobré, uvítal bych výraznější oddělení výsledků převzatých z literatury od vlastních, které se s nimi občas prolínají. Někde je nejistota výsledku zbytečně uváděna na 3 platné číslice (např. str. 34, 35). Grafika je na vyšší úrovni, pravopis je v pořádku, někde chybí čárka mezi hlavní a vloženou vedlejší větou, "plazma" ve fyzice je středního rodu, má být Lorentzova místo "Lorenzova" křivka, na str. 30 je uvedeno "standartami" místo "standardy" (zřejmě nechtěná automatická oprava), jinak je práce prakticky bez překlepů (např. str. 26, 48, odkaz na obr. 24, 25 místo 25, 26 na str. 39). Citovány jsou relevantní publikace, jejich číslování podle prvního výskytu v textu však nebylo dodrženo.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C