bakalářská práce

Radiační štít pro snímač venkovní teploty

Text práce 682.43 kB Příloha 1.92 MB

Autor práce: Bc. Adam Janáček

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Abstrakt:

V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam radiačního štítu pro přesné měření venkovní teploty a popsána jeho funkce. Dále je uvedena konstrukce radiačního štítu větraného a nevětraného a jsou popsány jejich hlavní přednosti a nedostatky. Dále je uveden přehled radiačních štítů dostupných na trhu spolu se stručným popisem a vybranými parametry. Je navržena konstrukce radiačního štítu v provedení větraném a nevětraném s ohledem na jednoduchost výroby a s využitím poznatků získaných při vytváření přehledu radiačních štítů na trhu.

Klíčová slova:

Měření teploty, venkovní teplota, teplotní snímač, radiační štít, konstrukce radiačního štítu

Termín obhajoby

15.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Co používají místo radiačních štítů meteorologové? Šlo by u přirozeně konvektivního štítu použití komínového efektu?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B2341-3)

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. František Kavička, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen)
Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)

Obsahem práce je Radiační štít pro měření venkovní teploty. Text má 31 stran textu a práce zahrnuje dva výkresy sestav jako přílohy. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části.
Je třeba zdůraznit, že tato bakalářská práce zahrnuje jak část rešeršní, tak i část vlastního návrhu radiačního štítu.
Student splnil zadání ve všech bodech. Student pracoval samostatně a kontinuálně během celého období.
Přestože je problematika měření venkovní teploty a zejména její skreslení různými vlivy velice aktuální, protože vstupuje do regulačních algoritmů moderních inteligentních budov, není této problematice věnována pozornost. Student proto musel vycházet zejména z internetových zdrojů a to zejména zahraničních výrobců.
Práce je cenná zejména tím, že obsahuje seznam radiačních štítů na trhu a zároveň je doplňuje o dva vlastní konstrukční návrhy, takže případný uživatel si může zvolit buď nákup nebo si jej vyrobit podle podkladů v práci. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci tak práce neobsahuje přímo výrobní výkresy, ale pouze výkresy sestav.
Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat přehled komerčně dostupných štítů pro stínění snímačů venkovní teploty před slunečním zářením a provést konstrukční návrh přirozeně a nuceně větraného štítu. Ochrana snímačů teploty venkovního vzduchu před slunečním zářením je pro přesnost měření venkovní teploty velmi důležitá. V minulosti se měření venkovní teploty provádělo téměř výhradně pro meteorologické účely. V dnešní době se však stále častěji setkáváme s využitím venkovní teploty pro regulaci otopných soustav v budovách. V projekční praxi se pak často můžeme setkat s nevhodně umístěnými nebo nezastíněnými teplotními čidly, které poskytují zkreslené údaje o venkovní teplotě. Z tohoto důvodu je stínění venkovních teplotních čidel před slunečním zářením velmi důležité.
Ve své práci student stručně vysvětluje princip pasivního a aktivního štítu a uvádí přehled stínících štítů dostupných na trhu. Hlavní část práce je věnována konstrukčnímu návrhu přirozeně a nuceně větraného štítu pro snímače venkovní teploty. Konstrukční návrh student provedl v aplikaci CATIA. Součástí práce jsou výkresy sestavy přirozeně a nuceně větraného štítu i s přiloženými kusovníky.

Známka navržená oponentem: B