diplomová práce

Nosná konstrukce vícepodlažní budovy

Text práce 768.19 kB Příloha 119.05 MB

Autor práce: Ing. Jana Achillesová

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jan Perla

Oponent: Ing. Jan Klodner

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce železobetonové vícepodlažní budovy. Vybrané části k posouzení jsou lokálně podepřená stropní deska nad 1.PP, vnitřní sloup, obvodová a vnitřní stěna v 1.PP. Analýza byla provedena pomocí metody konečných prvků v programu Dlubal RFEM 5.23. Součástí práce je také návrh dimenzí základových konstrukcí, které jsou s ohledem na inženýrskogeologický průzkum řešeny jako hlubinné.

Klíčová slova:

Železobeton, lokálně podepřená deska, stěna, sloup, ohybový moment, normálová síla, smyk, protlačení, průhyb, sedání, metoda konečných prvků, vnitřní síly, dilatační trny

Termín obhajoby

3.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka prezentovala svoji diplomovou práci před komisí formou prezentace. Následně reagovala na dotazy a připomínky oponenta práce. Otázky obhajoby práce: 1. Vysvětlete jakým způsobem jste v numerickém modelu provedla dilataci desky? - studentka odpověděla částečně 2. Jakým způsobem bylo modelováno podepření 3D modelu v úrovni základů? - studentka odpověděla správně 3. Jaký je poměr mezi tlakem a sáním na začátku a na konci řešeného objektu? Jaký vliv má rozměr řešeného objektu? - studentka odpověděla správně 4. Jaký model soilinu byl použit při podepření numerického modelu? - studentka odpověděla S pomocí 5. Jaký typ výztuže byl použit při vyztužení desky na protlačení? - studentka odpověděla správně 6. Jakým zpsůsobem bylo provedeno posouzení sloupu? - studentka odpověděla správně 7. Jakým způsobem byly uváženy vzpěrné délky u posuzovaných sloupů? - studentka odpověděla správně 8. Jakým způsobem z hlediska statického působení funguje obvodový plášť? - studentka odpověděla s pomocí 9. Jakým způsobem je řešeno schodiště, jakým způsobem je zajišťěno provedení schodiště? - studentka neodpověděla správně 10. Jakým způsobem je zajištěn přístup na technické podlaží a následnou konstrukci střechy? - studentka odpověděla 11. Jakým způsobem byl v návrhu zohledněno posouzení účinků větru pomocí programu RFEM wind? - studentka odpověděla

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda,
Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník,
Ing. Ondřej Šimek - tajemník,
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen,
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen,
Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Jan Perla

Soubor vložený vedoucím Velikost
55595.pdf 100.04 kB

Posudek oponenta
Ing. Jan Klodner

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
55684.pdf 331.44 kB