diplomová práce

Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku

Text práce 3.71 MB Příloha 486.37 kB

Autor práce: Ing. Daniel Ambros

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jana Nováková

Oponent: Ing. Martina Ubrová

Abstrakt:

Tato diplomová práce je zaměřena na řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem diplomové práce je popsat proces přípravy a realizace stavební zakázky a zpracování dokumentace výrobní přípravy. V teoretické části této práce jsou popsány základní pojmy týkající se výstavby a projektového řízení. Následující praktická část se již zabývá dodavatelskou přípravou a také bezpečností a ochranou zdraví při práci pro vybranou zakázku. Touto zakázkou je výstavba Krajského úřadu Kraje Vysočina, administrativní budovy E.

Klíčová slova:

Stavební podnik, Stavební zakázka, Stavební proces, Projekt, Projektové řízení, Investor, Dodavatel, Subdodavatel, Organizace zakázky, Řízení stavební zakázky, Strukturní plán, Finanční plán, Zařízení staveniště, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Termín obhajoby

3.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Management stavebnictví (N)

Složení komise

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph. D. - předseda,
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Jakub Sabo - tajemník,
Ing. Martin Srba, Ph.D. - člen,
Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen,
Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen,
Ing. Jana Nováková - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Jana Nováková

Soubor vložený vedoucím Velikost
55404.pdf 128.09 kB

Posudek oponenta
Ing. Martina Ubrová

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
55405.pdf 279.74 kB