bakalářská práce

Těžba černého uhlí v ČR

Text práce 1.21 MB

Autor práce: Bc. Jan Vínovský

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Abstrakt:

V průběhu historie byla těžba uhlí dominantou 19. a zejména pak 20. století. Období útlumu těžby započalo již v 90. letech. Mezi lety 1990 – 2019 tak došlo k poklesu o 88,13 %, konkrétně z 30 714 kt na 3 645 kt vytěženého uhlí ročně. V současnosti fungují pouze čtyři činné doly a další dva jsou v konzervačním stavu. Prognóza pro budoucnost odvětví je značně nepříznivá. Kromě ekonomické krize dochází i zásoby vytěžitelného uhlí, které se v současnosti pohybují kolem 25 000 kt. Aktuálně je naplánované ukončení těžby na dolech ČSA a Darkov na přelomu let 2020 a 2021, Doly ČSM by se měly uzavřít nejpozději do roku 2022, čímž bude těžba černého uhlí na území Moravskoslezského kraje i celé ČR zcela ukončena.

Klíčová slova:

Černé uhlí, doly, ekonomická krize, OKD, těžba, statistika těžby

Termín obhajoby

18.9.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Během rozpravy padly tyto doplňující otázky: V jaké hloubce se obvykle těží černé uhlí? zodpovězeno Co je zdrojem metanu v uhelných dolech? částečně zodpovězeno Proč se u nás doly na černé uhlí zavírají a např. v Polsku jsou otervírány nové? zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Milčák (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Předložená práce se zabývá problematikou těžby černého uhlí v České republice. Jedná se o rešeršní práci, která měla tři hlavní cíle. Ty byly vytyčeny na popis historického vývoje těžby uhlí v ČR, popis současného stavu a nakonec rešerši predikce vývoje těžby uhlí v ČR. Práce je zpracována přehledně, s logickou návazností. Velká část práce je zaměřena na oblast Moravsko-slezského kraje, resp. Ostravsko-karvinského revíru, který je dominantní lokalitou při těžbě černého uhlí v ČR. Práce obsahuje některé drobné faktické chyby, které však nejsou zásadní pro práci jako celek.
Při zpracování závěrečné práce postupoval student aktivně, a více méně samostatně. Pracoval nejen s literárními zdroji, ale také osobně navštívil některé závody a provozy, seznamoval se i praktickou stránkou dané problematiky. Ze strany vedoucího práce byly nutné pouze korekce v přiměřeném rozsahu. Student prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu.
Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na průměrné úrovni. Po získání dalších znalostí a praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi.
Práce splnila body zadání, předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Student se v práci zcela zaměřil pouze na těžbu černého uhlí v České republice, bez hlubších kontextů s jinými komoditami.  Také mi zde chybí alespoň stránka o tom, co černé uhlí vlastně je, a jaké jsou jeho výhody/nevýhody vůči například hnědému uhlí či biomase. Na straně 29 si student dost hrubě spletl burzovní index s cenou uhlí a činí z toho závěry. Přitom na straně 28 píše o cenách uhlí správně.
Student do poslední chvíle (podle data odevzdání) doplňoval aktuální informace (likvidace dolu Frenštát), což lze považovat, za signál, že se o uvedené téma aktivně zajímal.
Práce pan Vínovského se dobře čte a svým zpracováním se jedná o solidní podklad pro další studium dané problematiky. Práci pana Vínovského doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B