diplomová práce

Posouzeni spolehlivosti procesu výroby průmyslových bezpečnostních přileb

Text práce 8.6 MB

Autor práce: Ing. Csaba Kartali

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Oponent: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.

Abstrakt:

V teoretické části této diplomové práce jsou uvedeny všechny nezbytné předpoklady, které jsou nutné k provedení úplného a komplexního posouzení spolehlivosti daného procesu. Za tímto účelem poskytuje obecný přehled spolehlivosti, matematických a statistických pokynů společně s podrobnějším obrazem popisu procesu kvantifikovatelnými ukazateli. Dále poskytuje přehled dvou důležitých analytických nástrojů, jako jsou FTA a FMEA, doplněný základním principem a shrnutím nástrojů metodiky Six Sigma. Praktická část diplomové práce se zabývá podrobným popisem, kvantifikací a cíli procesu výroby a testování bezpečnostních průmyslových přileb, aby bylo možné provést vhodné posouzení spolehlivosti pomocí potřebné sady nástrojů a metod za účelem identifikovat poruchy a jejich příčiny v procesu pomocí vhodných prostředků, jako jsou změny a nápravné opatření.

Klíčová slova:

Posouzení spolehlivosti, metody analýzy spolehlivosti, bezpečnostní přilba, analýza způsobů a důsledků poruch, Paretova analýza, výkonnost procesu, kontrolní plán.

Termín obhajoby

2.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma „Posouzení spolehlivosti procesu výroby průmyslových bezpečnostních přileb“: Cíle práce, Spolehlivost a kvalita, Spolehlivost a životní cyklus, Matematické vyjádření spolehlivosti, Ukazatele spolehlivosti, Analýza spolehlivosti a nástroje, Metoda Six Sigma a DMAIC, Analýza spolehlivosti procesu výroby a testování průmyslových bezpečnostních přileb, Závěr a zhodnocení přínosů analýzy. Student bez váhání odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: Vysvětlete historický diagram na slidu 4. Definujte termín "stanovený výrobek". Uveďte příklady výrobků. Kolik je druhů výrobků a které jsou vyjmuty? Student bez zaváhání odpověděl na všechny otázky komise

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-K)

Studijní obor

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost (M-KSB)

Složení komise

doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda)
doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

V předložené diplomové práci je zpracováno posouzení spolehlivosti procesu výroby průmyslových bezpečnostních přileb. Vlastní text práce tvoří 88 stránek, což je o 100% více, než je stanovený minimální rozsah dle čl. 15 Směrnice rektora č. 72/2017 ve znění upřesnění Směrnice děkana FSI č. 1/2018. Student přistupoval k řešení diplomové práce velmi zodpovědně, průběžně konzultoval dosažené výsledky a pružně reagoval na připomínky vedoucího diplomové práce. Diplomant zpracovával závěrečnou kvalifikační práci v souladu s vytyčenými cíli. Všechny zadané cíle diplomové práce jsou zpracovány v dílčích kapitolách/podkapitolách a dosažené výsledky lze prakticky uplatnit. Mohu konstatovat, že diplomant prokázal svoji schopnost úspěšně řešit komplexní inženýrské úlohy související se zabezpečováním kvality výroby.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Rozsah práce přesahuje téměř dvojnásobně požadovaný počet stran dle SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2018, přičemž je však poměrně velká část věnována teoretickému rozboru řešené problematiky. V práci se vyskytuje značné množství gramatických chyb, horších formulací vět a využívání českého i slovenského jazyka v rámci jednotlivých odstavců, což způsobuje, že v určitých částech je práce hůře čtivá. Vyskytují se zde také ne zcela vždy zdařilé provázanosti v použité terminologii (Náklady + přínosy, str. 17 - doporučila bych spíše užití slovního spojení výdaje + přínosy).  Na str. 19 je chybně uvedeno ČSN EN ISO 9000:2015 (neboť tato norma vstoupila v rámci ČR v platnost až 02/2016)  dále pak je uvedena neplatná norma ČSN IEC 50(191):1993, (která byla nahrazena ČSN IEC 60050-692 (330050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav). Student v textu velmi málo uvádí i názvy norem. Obrázek 19 uvádí základní postup analýzy FMEA, přičemž mohl student spíše užít doporučený "Obecný postup analýzy FMEA", který je stanoven normou ČSN EN 60812 ed. 2:2019 str. 19. Na straně 85 je hojně užívána zkratka DPMO, která ovšem není uvedena v seznamu zkratek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A