bakalářská práce

Robotizované nanášení lepidla na velké díly

Text práce 1.6 MB Příloha 8.92 MB

Autor práce: Martin Chmola

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jakub Bražina

Abstrakt:

Táto bakalárska práca za zaoberá problematikou virtuálneho sprevádzkovania robotickej bunky s nanášaním tesniaceho tmelu na veko batérie pre elektrické vozidlo. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá sa zaoberá technológiou lepenia, druhmi lepidiel a tmelov, možnosťami ich aplikácie a činnosťami predchádzajúcimi aplikácií, ako zásobenie, doprava, meranie dávky a zmiešavanie viacprvkových lepidiel. Nasleduje rozbor zadanej úlohy a jej možné varianty riešenia z ktorých je vybraný variant spracovaný a odladený v prostredí Robotstudio na funkčné virtuálne pracovisko. Vlastný návrh sa venuje aj výberu vhodnej tesniacej hmoty, pracovného prostredia pre robot a technológiu, ako aj zásobením tesniacim materiálom a návrhom efektoru, či výberom vhodného robota.

Klíčová slova:

robotické nanášanie lepidla, virtuálne sprevádzkovanie, robotická bunka, robotické nanášanie tmelu, montáž batérie elektromobilu

Termín obhajoby

30.9.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Prezentace: - Obsah - Digitální zprovoznění - Nanášení lepidla na velké díly - Úloha - Těsnící hmota a potřebné vybavení - Rozložení pracoviště - Návrh efektoru - Výběr robota - Program - Videoukázka simulace Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl podrobně na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Můžete detailněji popsat ventil pro nanášení lepidla? - Jak je řešena bezpečnost pracoviště? - Můžete detainěji popsat obrázek etapy řešení digitálního zprovoznění? - Jak je to s tvrdnutím lepidla při odstávkách? Student odpověděl na všechny otázky členů komise s přehledem dané problematiky.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda)
doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen)
Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen)
Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Student vypracoval bakalářskou práci samostatně dle pokynů vedoucího. V práci se student vypořádal s danou problematikou digitálního zprovoznění, kterou nejdříve nastudoval a popsal v teoretické části a následně
aplikoval na případové úloze. Navržené sw řešení pro robot není zcela dotažené a pro reálný provoz by bylo nutné jej dopracovat, např. dodělat uživatelské rozhraní. I tak považuji práci za dobrou.
Po grafické, stylistické a pravopisné stránce je práce na dobré úrovni.
Studen splnil všechny stanovené cíle.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jakub Bražina

Předložená bakalářská práce o celkovém počtu 49 stran se zabývá robotizovaným nanášením lepidla na velké díly. Jako velké díly zde byly zvoleny víko a vana baterie elektromobilu. Práce je logický uspořádána a má několik dílčích cílů, které lze s výtkami považovat za splněné. V rešeršní části je přiblížena problematika volby a nanášení lepidel, kdy student z těchto poznatků v práci dále čerpá. Následuje praktická část ve které student navrhuje koncepční varianty robotického pracoviště. V rámci koncepčních variant bych ocenil grafické zpracování, které by čtenáře lépe seznámilo s navrženými variantami a finálním výběrem rozvržení pracoviště. Dále je proveden návrh chapadla a výběr vhodného robotu, které považuji za zdařilé.  V poslední části práce je vytvořen simulační model robotického pracoviště v ABB Robot Studio. Navržené robotické pracoviště a následný simulační model působí velmi jednoduchým a nedotaženým dojmem. Chybí zakládací stanice pro jednotlivé součásti a stanice pro odběr finální baterie. Servisní vstup je absolutně nevhodně umístěn a samotný pohyb v případě servisních zásahu by byl při zvoleném rozložení značně náročný. Dalším nedostatkem považuji samotný robotický program ve kterém chybí jakékoliv komentáře. Proměnné nejsou nijak systematicky nazvány a chybí jakýkoliv popis signálové struktury celé simulace, tudíž simulaci nelze spustit. Rovněž bych v takto jednoduchém robotickém programu ocenil zamyšlení nad chybovými stavy a alarmy. I když student uvádí většinu problému v diskuzi pro budoucí možná vylepšení, myslím si, že bylo tyto nedostatky v rámci tvorby bakalářské práce možno odstranit. Vzhledem ke zmíněným nedostatkům doporučuji práci k obhajobě s hodnocením uspokojivě D.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D