bakalářská práce

Obrábění rozváděcího kola z turbodmychadla

Text práce 1.33 MB

Autor práce: Dominik Hibš

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Milan Kalivoda

Oponent: Ing. Matúš Varhaník

Abstrakt:

Tématem bakalářské práce je návrh výroby rozváděcího kola do turbodmychadla. Návrh obsahuje popis součásti, volbu materiálu, strojů, nástrojů a vypracování výrobního postupu. Výstupem této práce je vytvoření NC programu v systému HEIDENHAIN.

Klíčová slova:

frézování, NC program, výrobní postup, heidenhain

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Uvádzate že strojný čas Vám na základe simulácie vyšiel 117,35 minút, aký je strojný čas NC programu používaného vo firme na výrobu tejto súčasti ? - zodpovězeno 2. Ako by ste stanovili výrobné náklady pri výrobe uvedenej súčasti? - zodpovězeno V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste volil řezné podmínky? - zodpovězeno 2. Co je zapotřebí znát při volbě technologičnosti? - částečně zodpovězeno 3. Jaká je trvanlivost nástroje u operace, kde to nevychází? - částečně zodpovězeno 4. V celkovém strojním čase je započítána i výměna nástroje? - částečně zodpovězeno 5. Můžete vysvětlit proč vás vbyšel vyšší strojní čas než standardně používaný? - zodpovězeno 6. Jak byste vyřesil, pokud je čas obrábění delší než je trvanlivost nástroje? Co má vliv na trvanlivost nástroje? - částečně zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Strojírenská technologie (B-STG)

Složení komise

doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda)
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda)
Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Milan Kalivoda

Autor řešil poměrně složitou součást. Dle toho volil sled kapitol. Předložené myšlenky v jednotlivých kapitolách berou v úvahu vedle teorie obrábění i data z firemního zázemí. Tím je navrhovaná realizační část na dobré úrovni. Lze ji charakterizovat jako typicky strojírenskou záležitost. K tomu zpracovaná TPV dokumentace včetně doložení NC programu zúročuje autorovu snahu. Kapitola Diskuze autorovu snahu částečně omlouvá, chybí dlouholetá praxe.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Matúš Varhaník

Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce by mala tvoriť základ pre vypracovanie praktickej časti. Z tohto hľadiska mi chýbajú teoretické podklady týkajúce sa programovania, prípadne pohovorenie o vyrábanej súčasti. Na druhej strane sú v teoretickej časti práce uvedené všeobecne známe fakty a naviac celá táto časť bakalárskej práce je spracovaná iba s použitím 2 zdrojov. V praktickej časti práce autor vypracoval nástrojový list, výrobný postup a definoval parametre obrábania. Hlavným výstupom práce je vygenerovaný NC program ktorý je prílohou záverečnej práce. Z grafického a štylistického hľadiska je dokument spracovaný na slušnej úrovni. Autor splnil ciele zadania a záverečnú prácu doporučujem k obhajobe.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C