bakalářská práce

Návrh pásové brusky

Text práce 4.01 MB Příloha 6.22 MB

Autor práce: Bc. Jiří Bartuněk

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je návrh stacionární pásové brusky pro universální použití.
V úvodní čísti je popsán princip práce pásové brusky a současný stav poznání u daného
tématu. Dále jsou navrhnuty možné způsoby konstrukčního řešení, z nichž je jedno vybráno
jako nejvýhodnější, to je pak dále zpracováno. Konstrukční návrth je zpracovaný
jako 3D model a doplněný o výpočtovou zprávu.

Klíčová slova:

Broušení, bruska, pásová bruska, pás, konstrukce.

Termín obhajoby

30.9.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Prezentace: - Cíle - Výběr konstrukčních variant - Konstrukční návrh - Regulace pásu - Kontrolní výpočty - Analýza hřídele B - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Jaký materiál bude obráběn? - Je dobré umístěný total stop? - Jak rozumět výsledkům z vaší analýzy hřídele? Student odpověděl jistě na všechny otázky členů komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Složení komise

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda)
doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen)
Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen)
Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.

Předložená bakalářská práce na téma „Návrh pásové brusky“ je zpracována poměrně detailně a kvalitně. Autor při řešení vhodně užívá jak klasických analytických postů, tak i moderních metod např. MKP pro napjatostní a deformační analýzu. 3D model zařízení je detailně propracován a doplněn o požadovanou výrobní dokumentaci, konstrukce je optimalizována pro jednoduchou výrobu, tak aby byla možná i v domácích podmínkách. Práce splnila požadavky zadání, doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

V úvodu se autor zabývá rešerší současného stavu poznání dané problematiky. Kromě uvedené rešerše zaměřené obecně na broušení se práce zabývá hodnocením a následným výběrem z uvedených konstrukčních variant pásových brusek. Následně je proveden výběr pohonu pro zvolenou variantu a vypracován silový rozbor včetně kontroly hlavního uzlu pomocí MKP. Konstrukční návrh hodnotím jako zdařilý pro účely jaké má stroj vykonávat. Práce však hraje všemi barvami a pro příště bych ji před odevzdáním doporučil přečíst někomu jinému. Přesto práci hodnotím i přes nedodržení šablony jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B