diplomová práce

Daňové a účetní aspekty při transformaci společností

Text práce 2.04 MB

Autor práce: Bc. Soňa Abrahámková

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Pavel Svirák, Dr.

Oponent: Ing. Jiří Stříž

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá účetními a daňovými aspekty přeměn obchodních korporací. Konkrétně se věnuje rozdělení obchodních korporací, a to metodou rozštěpení a odštěpení. V první části jsou popsaná teoretická východiska pro účetní, daňovou a právní problematiku rozdělení. V druhé části práce je prakticky provedeno rozdělení společnosti ve dvou variantách, které jsou v poslední části práce srovnány a je doporučena varianta pro realizaci přeměny.

Klíčová slova:

Přeměny obchodních korporací, rozdělení odštěpením, rozdělení rozštěpením, rozhodný den, zahajovací rozvaha, ocenění, daně

Termín obhajoby

20.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: Co znamená daňová neutralita přeměn? Je žádoucí? Částečně zodpovězeno. Svirák, Dr.: Vysvětlete, jak jste myslela pojmy odštěpení a samostatné rozštěpení firmy? Částečně zodpovězeno. Proč jste nenavrhla nějakou jinou variantu, například odkupu? Částečně zodpovězeno. doc. Čižinská: Jaký je rozdíl mezi oceňováním pomocí goodwillu a oceňovacího rozdílu? Částečně zodpovězeno.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (MGR-KS)

Studijní obor

Účetnictví a finanční řízení podniku (MGR-UFRP-KS-D)

Složení komise

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen)
Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Svirák, Dr.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jiří Stříž

Zvolené téma je velmi zajímavé a aktuální. Problematika přeměn společností je poměrně náročná. Práce je zpracovaná přehledně. V teoretické části studentka popsala problematiku dle znalostí legislativy a z této části vycházela v praktické části.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B

Známka navržená oponentem: C