diplomová práce

Ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu

Text práce 1.65 MB Příloha 1.09 MB

Autor práce: Ing. Kristina Balogová

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Oponent: Ing. Petra Vorlíčková

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu optimalizace silniční infrastruktury. Cílem práce je vymezit problematiku ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a jejich specifik V analytické části popisuje tématiku veřejného sektoru, životní cyklus projektu, nákladové výstupové metody a hodnocení dopravní infrastruktury. V praktické části je provedena ekonomická analýza projektu v původní variantě a v případě pozastavení projektu na jeden rok. Dále jsou provedeny analýzy hodnocení, a to citlivostní a kvantitativní analýza pro obě varianty.

Klíčová slova:

Veřejný investiční projekt, analýza nákladů a užitků, HDM-4, ekonomické hodnocení, čistá současná hodnota, citlivostní analýza, kvantitativní analýza.

Termín obhajoby

28.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Management stavebnictví (N)

Složení komise

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. - předseda,
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Petr Vařbuchta - tajemník,
Ing. Martin Marek - tajemník,
Ing. Martin Comorek, Ph.D. - člen,
Ing. Jana Nováková - člen,
Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen,
JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen,

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51717.pdf 155.12 kB

Posudek oponenta
Ing. Petra Vorlíčková

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
51368.pdf 70.71 kB