diplomová práce

Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu

Text práce 3.33 MB Příloha 5.59 MB

Autor práce: Ing. Vojtěch Bartek

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Alena Vaščáková

Oponent: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v polyfunkčním objektu v Miroslavi. Jedná se o polyfunkční dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích a kanceláře v prvním nadzemním podlaží. V teoretické části je pojednáno o recyklaci vod a o jejich zpětném využívání.

Klíčová slova:

Vedení domovních plynovodů, zdravotně technické a plynovodní instalace, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, domovní plynovod. Recyklovaná voda.

Termín obhajoby

30.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu. V teoretické části student popsal recyklaci vody na reálném objektu. Dále popsal návrh zdravotně technické a plynovodní instalace. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. B – Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technických zařízení budov

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

doc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D. - předseda,
Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Jana Doležalová - tajemník,
Ing. Jan Doležal - tajemník,
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen,
Ing. Karolína Vyhlídalová - člen,
Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Ing. Zdeněk Žabička - člen,
Ing. Ladislav Bárta, CSc. - člen,
Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Alena Vaščáková

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51664.pdf 157.81 kB

Posudek oponenta
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
51160.pdf 294.71 kB