diplomová práce

Studie silnice I/43 u města Štíty

Text práce 2.04 MB Příloha 17.33 MB

Autor práce: Ing. Maroš Babík

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Jakl

Abstrakt:

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z hľadiska jej realizovateľnosti podľa aktuálnej ČSN 73 6101, pri rešpektovaní záujmov ochrany životného prostredia a väzieb na komunikačnú sieť. Pri projektovaní bol braný ohľad na prírodnú rezerváciu Selský les . Z viacero navrhnutých variant vzišla jedna výsledná, ktorá bola podrobne spracovaná. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov.

Klíčová slova:

Štúdia, Štíty, obchvat, extravilán, komunikácia, I/43, S9,5/90

Termín obhajoby

29.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Průběh obhajoby

Studen si připravil prezentaci k obhajobě své diplomové práce, kterou před komisí prezentoval. Poté byly přečteny oba posudky, jak vedoucího, tak oponenta diplomové práce. Následně byl student vyzván k zodpovězení otázek uvedených v oponentním posudku. Student na tyto otázky odpověděl. Předsedkyně vyzvala komisi k položení otázek k diplomové práci. Následně byly položeny tyto otázky: Jak ve výkresu SCHÉMA MKÚ, předloženém před komisí bude fungovat doprava? Popište prosím jednotlivé vypracované varianty a vysvětlete, na základě čeho jste vybral nejlepší z nich. Student diplomovou práci obhájil

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemních komunikací

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Složení komise

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda,
Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Jiří Sachr - tajemník,
Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen,
Ing. Radka Matuszková - člen,
Ing. Veronika Valentová, Ph.D. - člen,
Ing. Radovan Hrnčíř - člen,
Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen,

Známka navržená vedoucím: D

Soubor vložený vedoucím Velikost
51696.pdf 48.09 kB

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Jakl

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
51783.pdf 175.52 kB