dizertační práce

Pokročilé algoritmy řízení pohonných jednotek

Text práce 3.15 MB Teze 939.69 kB

Autor práce: Ing. Milan Špičák, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Oponenti: doc. Ing. Michal Puškár, Ph.D., Ing. Dušan Slimařík, Ph.D., doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá výpočetním řízením pohonných jednotek motorových vozidel použitím společné proměnné, točivého momentu. Práce je rozdělena do třech částí, první část se zabývá návrhem metody pro odhad točivého momentu na základě známých či měřených veličin vozidla. Druhá část práce se věnuje návrhu algoritmu pro řízení pohonné jednotky pomocí dílčích požadavků na točivý moment. V třetí části je experimentálně řešena optimalizace zrychlení vozidla právě řízením točivého momentu.

Klíčová slova:

točivý moment, počítačové řízení, pohonná jednotka, výpočtový model, regulátor, měření momentu, spalovací motor

Termín obhajoby

31.10.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Práce podle konstatování komise má přínos pro praktické aplikace v motorsportu. Doktorand ještě vylepší teze (zkrácenou verzi DDP).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Stroje a zařízení (D4Z-K)

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Michal Puškár, Ph.D. (člen)
Ing. Dušan Slimařík, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 29.94 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 66.86 kB

Posudek oponenta
Ing. Dušan Slimařík, Ph.D.

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 69.46 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 317.25 kB