bakalářská práce

Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek

Text práce 1.99 MB Příloha 1.41 MB

Autor práce: Bc. Alina Barybina

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Sitek

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části.
V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení.
V praktické části byl proveden návrh filtračního systému na odloučení TZL ze spalin třech kotlů na biomasu.

Klíčová slova:

tuhé znečisťující látky, průmyslová filtrace, odprášení, filtrační zařízení

Termín obhajoby

17.9.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Práce byla odprezentována. Oponentovy otázky byly zodpovězeny. Byly položeny následující otázky: 1. Jak probíhá regenerace textilního filtru? 2. Jak často a podle čeho probíhá regenerace? 3. Jaké jsou základní vstupní parametry pro nejvhodnější volbu odlučovače?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Energetika, procesy a životní prostředí (B-EPP)

Složení komise

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda)
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen)
Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen)

Studentka při zpracovávání bakalářské práce měla navrhnout zařízení pro eliminaci TZL ze spalin. Samotnému návrhu předchází rešerše vlastností TZL a možných metod odstraňování. Hlavní i dílčí cíle práce byly naplněny.
Studentka pracovala samostatně, využívala konzultací, závěry z konzultací zapracovávala do práce. Studentka při návrhu zařízení vycházela také z vlastních zkušeností z praxe.
Práce je zpracována kvalitně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Práce splnila zadání i nároky a požadavky kladené na závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě.
Práci hodnotím známkou A – výborně.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Sitek

Cílem bakalářské práce Aliny Barybiny bylo uvést nejdůležitější vlastnosti tuhých znečišťujících látek (TZL) a obvyklé metody jejich záchytu. V praktické části studentka navrhla kompletní filtrační zařízení tři biomasových kotlů.

První kapitola je věnována vlastnostem tuhých znečišťujících látek s ohledem na jejich účinné odloučení. V rozsáhlé následující kapitole jsou popsány nejběžnější způsoby odlučování TZL. Navržené filtrační zařízení sestává ze tří cyklónů, látkového filtru a ventilátoru pro odtah spalin.

Studentka spolupracovala s fungující firmou a návrh odpovídá reálnému, do provozu uvedenému zařízení. Práce je uspořádána přehledně a logicky, oceňuji také závěrečnou kalkulaci ceny.

Práce obsahuje několik gramatických chyb a nevhodných formulací. Přehlédnuta byla zřejmě chyba v obsahu, v práci se také nachází dvě rovnice číslo 1. V druhé z nich je u hmotnostního toku špatně uvedena jednotka. Některé obrázky mají nedostačující kvalitu, což je na závadu zejména u výkresové dokumentace cyklónů, jež není vůbec čitelná.

Studentka splnila všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Známka navržená oponentem: A