diplomová práce

Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství

Text práce 1.55 MB Příloha 7.36 kB

Autor práce: Ing. Filip Vaníček

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Oponent: Ing. Veronika Smejkalová

Abstrakt:

Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství pro enviromentální technologie a produkci energie. Výstup je zaměřen na neurčité faktory, které představují hlavní rizika pro následný provoz. Jsou to rizika ekonomická, ekologická a sociální (přeplněné sběrné nádoby). Dalším výsledkem je implementace a zpracování časové náročnosti průjezdu všech ulic, odhad rychlosti sběrného (popelářského) vozu pro následnou optimalizaci trasy a odhad střední hodnoty naplněnosti jednotlivých sběrných nádob.

Klíčová slova:

Odpadové hospodářství, komunální odpad, svoz odpadu, analýza sběru odpadu.

Termín obhajoby

6.11.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství. Poté byly položeny dotazy komise: Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste pracoval s termíny riziko, hrozba, nebezpečí. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Studijní program

Řízení rizik technických a ekonomických systémů (RRTES_P)

Specializace

Řízení rizik technických systémů (RRTS)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Autor ve vztahu k vedoucímu práce byl velmi samostatný a minimální konzultace proběhly na začátku a konci zpracování tématu (diskuse vztažené k prezentaci statistické problematiky). O to více ale autor konzultoval s oběma konzultanty specialisty ing. Vlastimírem Nevrlým a ing. Radovanem Šomplákem, kteří vedení práce z hlediska aplikační oblasti (viz vstupní data a konkrétní požadavky na jejich zpracování) věnovali velké množství času a zaslouží si plné uznání za pomoc autorovi a směrování práce. Diplomant konkrétní otázky pravidelně komunikoval a na předkládané náměty náročných inspirujících konzultantů sobě odpovídajícím způsobem, tedy velmi dobře, reagoval tím, že je postupně je realizoval.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Předložená práce splňuje aktualizované cíle a rozsah zadání tématu, a to na velmi dobré úrovni. Autor nejprve prostudoval a následně odprezentoval aplikační problematiku odpadového hospodářství na potřebné úrovni a seznámil se s vybranými statistickými metodami, které přehledně v práci uvedl. Soustředil se pak na softwarovou implementaci zpracování vhodných vstupních dat v úlohách svozu odpadu a otestoval ji na reálných datech. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Autor uplatnil poznatky získané během svého studia (viz např. kapitola 4), a to nejprve při analýze obecných rizik při nakládání s odpady (viz kapitola 3), a dále když se konkrétně zaměřil na rizika při sběru odpadu popelářským vozem (viz kapitola 5). Přehledně, s citací použitých pramenů, pak uvedl jím uvažované statistické metody (viz kapitola 2). B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Zpracování podkladů a vstupních dat se řídilo požadavky konzultantů specialistů z ÚPI FSI, na které autor krok za krokem v návaznosti na řadu realizovaných konzultací reagoval. Oceňuji zejména programátorský přínos autora ke zpracování dat. Rezervy vidím ve větším provázání teorie a praxe prostřednictvím chybějících odkazů (vpřed i zpět) mezi teoretickým přehledem statistických metod a jejich využitím v kapitole 6. Některé uvedené postupy pak zůstaly nevyužity. B
Odborná úroveň diplomové práce Těžiště práce vidím v programování a v programové podpoře, kde autor prokázal znalosti (viz kapitola 6 a přílohy práce) použitého nástroje (Python) a rovněž ukázal schopnosti konkrétně uplatnit obecné programátorské dovednosti. Autor dále systematicky a originálně zpracoval problematiku rizik v řadě přehledných tabulek. Kromě vlastní nápaditosti se zřejmě také inspiroval celou řadou odborných pramenů, kde ty přímo jím využité důsledně citoval. Dále oceňuji, že se autor nesnažil inovovat tradiční podání přehledu statistických metod a respektoval autority a hlavní autory citoval. Protože volil standardní postupy a texty, nečekaně tím "potěšil" vedoucího práce, který osloven IS musel zkontrolovat a vypořádat upozornění na řadu shod s jinými pracemi, které zřejmě podobně použily některé primární zdroje jako autor. Po delším čase věnovaném kontrole mohu ale konstatovat, že se jednalo o shody vyplývající z použití standardních formulací, které byly řádně citovány. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Praktická využitelnost výsledků práce je nezpochybnitelná a vyplývá nejen z využití reálných dat a jejich zpracování podle pokynů odborníků, ale také z vazby řešené problematiky na citovaný projekt. Závěr práce věnující se důvěrnosti zpracovávaných firemních dat hezky ilustruje bonmot jednoho profesora VUT s mezinárodním renomé, který zní: "Výzkum se dělí na použitelný a publikovatelný a jedno vylučuje druhé." A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Autor průběžně cituje použité prameny, bohužel nejednotně (viz kapitola 2 versus ostatní kapitoly) a nevyužívá připravené číslování v seznamu literatury. Seznam literatury (velikost písmen jmen autorů) by si zasloužil jednotnou úpravu. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Formální uspořádání a úprava práce působí vůči jejím pracovním verzím jako doladěné, práce je většinově čtivá, ovšem některé stylistické obraty a překlepy jsou zbytečně rušivé. Rovněž možnosti pro další dotažení provázanosti textu ještě zůstaly nevyužity (např. důslednější odkazy na vložené grafické prvky a komentáře k nim v textu). B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Veronika Smejkalová

Předložené diplomová práce splňuje stanovené cíle. Lze předpokládat praktické využití výsledků pro následnou optimalizaci infrastruktury v oblasti odpadového hospodářství. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Diplomant splnil cíle závěrečné práce dle zadání. Autor se seznámil v problematikou odpadového hospodářství z pohledu hodnocení rizik svozu odpadu. Následuje statistické zpracování dostupných dat o svozu odpadu, včetně jejich implementace a testování. A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Metodika pro řešení práce byla vhodně zvolena. K analýze byly využity adekvátní softwarové nástroje. B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Diplomová práce se věnuje přípravě dat pro optimalizaci svozového plánu. S využitím statistických metod jsou zpracovány neurčité faktory, které představují rizika. Využitý matematický aparát je přehledně představen v teoretické části textu. Bohužel v případové studii často chybí provázanost s teoretickou částí a odůvodnění využití konkrétních přístupů. C
Obtížnost a správnost řešení Stěžejní částí práce je případová studie, kde jsou statisticky zpracována dostupná data o svozu odpadu. Student pracoval s rozsáhlými datovými sadami a zvolené přístupy implementoval s využitím vhodného software. Student propojil a nastudoval znalosti z oblasti odpadového hospodářství, analýzy rizik a statistického zpracování dat. V oblasti statistiky se v textu vyskytuje několik nepřesných nebo nejednoznačných formulací (např. str. 67 pojem střední hodnota vs. aritmetický průměr). C
Přínos pro praktické i teoretické využití Výsledky práce mají zřejmý přesah do aplikační sféry. Zpracovaná data se stanou vstupem pro optimalizaci svozu odpadu na daném území. V textu práce by bylo vhodné v rámci diskuze tuto návaznost zmínit a data zpracovávat s ohledem na jejich další využití. B
Odborná jazyková úroveň Odborná jazyková úroveň je na dobré úrovni. V rovnicích se však často vyskytují nevysvětlené symboly. B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Na celkovém dojmu z práce bohužel ubírá řada překlepů a zmatečných formulací textu. Text je adekvátně prokládán ukázkami implementace a dílčími výstupy v podobě grafů a tabulek. V některých případech chybí komentář tabulek a obrázků, které jsou v textu uvedeny bez komentovaného zařazení do kontextu. Dále by bylo vhodné se v textu na obrázky a tabulky odkazovat jejich číslem. Reference nejsou uvedeny konzistentním stylem. D

Známka navržená oponentem: B