diplomová práce

Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí

Text práce 6.52 MB Příloha 2.77 MB

Autor práce: Ing. Martin Adámať

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Oponent: Ing. Ladislav Bárta, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práca sa zaoberá popisom geodetických činností počas procesu
výstavby podchodu pod železničnou traťou v Trenčíne. Podkladom pre činnosti
geodeta na stavbe je vyhláška 300/2009 Z. z. V práci sú tieto činnosti opísané v poradí,
v akom boli uskutočnené v procese výstavby. Medzi jednotlivé činnosti v skratke patrí:
príprava projektovej dokumentácie, vytyčovanie, kontrolné zameranie, zameranie
skutočného stavu objektu, kvantifikácia geodeticky merateľných položiek vykonaných
stavebných prác, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutečného
vyhotovenia stavby. Súčasťou práce je taktiež vyhodnotenie procesu vytýčenia
stavebného objektu jednotlivých etáp výstavby a vyhodnotenie realizácie objektu.
Objekt podchodu je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom
– Púchov v meste Trenčín.

Klíčová slova:

inžinierska geodézia, geodetické činnosti, prechodné stanovisko, projektová
dokumentácia, vytyčovanie, kontrolné meranie, dokumentácia skutečného
vyhotovenia stavby

Termín obhajoby

12.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student Bc. Martin Adámať seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí~ reagoval dobře.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav geodézie

Studijní obor

Geodézie a kartografie (GD)

Složení komise

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda,
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Richard Kratochvíl - tajemník,
RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen,
Ing. Karel Štencel - člen,
Ing. Alena Berková - člen,
doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen,
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen,
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,

Známka navržená vedoucím: C

Soubor vložený vedoucím Velikost
49473.pdf 144.68 kB

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
49474.pdf 151.26 kB