diplomová práce

Posouzení rizik bezpečnosti práce v energetickém průmyslu

Text práce 4.24 MB

Autor práce: Bc. Lukáš Arbeit

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Oponent: Ing. Lukáš Nesvadba

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá bezpečností v energetickém sektoru. Jelikož z historického hlediska je patrné, že převážná většina havárií, nehod, úrazů a dalších negativních incidentů byla zapříčiněna lidským faktorem. Proto první cílem této práce bylo najít řešení ke snížení výskytu těchto problémů. Proto pozornost byla zaměřena na zkoumání a následné stanovení bezpečného klimatu uvnitř zkoumaného podniku, což si klade za cíl předcházení vzniku závažných situací, jelikož tato metoda je založená na behaviorálních teoriích, které berou v potaz zkoumání lidského faktorů. Druhým dílčím cíle této diplomové práce bylo stanovení míry potřebného bezpečnostního zajištění pro výrobní areál podniku, tak aby byly splněny základní bezpečnostní požadavky a v neposlední řade je znázorněná modelová situace zabezpečení výrobní energetické jednotky.

Klíčová slova:

Bezpečnost práce, bezpečné klima, riziko, rizikové oblasti, bezpečná kultura, zabezpečení, bezpečnostní systémy

Termín obhajoby

29.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení rizik bezpečnosti práce v energetickém průmyslu. Diplomant na otázky vedoucího odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Kde jste získal registr rizik? (dr. Šimůnek) Odkazujete na přílohu ve vlastní práci? (doc. Doskočil) Jak souvisí NOSACQ-50 s bezpečnostní práce? (doc. Doskočil) Jaké jsou návrhy a doporučení vyplývající z DP? (doc. Doskočil) Osobní názor na budoucnost jaderné enegetiky v ČR? (prof. Dostál) Jmenujte nejvýraznější riziko jaderné energetiky a alternativních zdrojů? (dr. Popela) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Specializace

Řízení rizik ekonomických systémů (RRES)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)

Práce byla konzultována v celém závěrečném rořníku magisterského studia se zájmem o řešenou problematiku. Rychle byly odstraňovány připomínky či diskuzní problémy v průběhu zpracování. Vybraná oblast zpracování byla předmětem zájmu autora, tím je nutno vyzvednou i přínos řešení pro praxi.
Při vlastní obhajobě práce by bylo vhodné rozšířit řešenou problematiku o názor na budoucnost jaderné energetiky v Evropě, jak po stránce enviromentální, tak i ekonomické.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Sestavené cíle byly předloženým zpracováním splněny v celém rozsahu. Oblast řešení see dotýká významné oblasrti infrastruktury státu a tak je nutno jen kladně hodnotit obor řešení v průmyslové výrobě. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Ve všem částech práce významným způsobem pracoval jak z poznatky, získané magisterským studiem i studiem v zahraničí. Vhodně je aplikoval na podmínky v českém zpracovatelském průmyslu i jako základ ekonomických vazeb na provozní podmínky odběratelů. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Analytická část je výchozím podkladem pro část návrhovou, kde uplatnil všechny známé metody na měření rizika ve vybrané oblasti infrastruktury. Správným způsobem přistoupil i k porovnání metody oceňování rizika v dalších státech Evropy a porovnáním s českou průmyslovou oblastí vybraného oboru a výstupů z podnikatelské činnosti pro zákazníky nejen v České republice. B
Odborná úroveň diplomové práce Poznatky z analytické části uplatnil i v ověření v podnikatelském prostředí vybraného oboru infrastruktury. Po stránce využití poznatků v praxi je možno hodnotit jako přínos zadání a zpracování práce pro ostatní podnikatelské subjekty vybraného oboru podnikání a jeho rizik i hodnocení rizik. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Předložené výsledky zpracování praktické části bude možno použít jako základu pro rozhodování TOP managementu o rozšíření portfolia podnikání a definování možných rizik před záměrem jejich možné realizace A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornou literaturou i citacemi. Práce ctí legislativu jak v oblasti transféru technologii, tak i ochranu duševního vlastnictví autora. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Práce je zpracována na základě znalostí odborné terminologie dané oblasti zpracování. Tomu odpovídá i jazyková úroveň práce. Formální úroveň zpracování splňuje požadavky kladené na odbornou inženýrskou práci v celém rozsahu. A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Lukáš Nesvadba

Autor diplomové práce s názvem “Posouzení rizik bezpečnosti práce v energetickém průmyslu”, provedl precizní analýzu rizik bezpečnosti práce a zhodnotil ji pomocí ukazatelů v provozních podmínkách energetického podnikání pro nordické pracovní a bezpečnostní klima, dle NOSACQ-50, při odstávce provozu a jejich následném odstraňování a podal návrh na posouzení rizik bezpečnosti práce v provozních podmínkách v rámci servisu a údržby. Zároveň správně odhadl odlišný charakter práce a z ní plynoucích rizik. Načerpané teoretické znalosti z bohatých literárních zdrojů od zahraničních autorů dokázal efektivně převést do své diplomové práce. Dále dokázal porozumět a výstižně popsat všechny základní požadavky na dodržování bezpečnosti práce v energetickém průmyslu. Práce je velice dobře zpracovaná a zajišťuje komplexní zpracování problematiky bezpečnosti práce v náročných podmínkách energetického průmyslu top globálních firem.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A

Známka navržená oponentem: A