diplomová práce

Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu

Text práce 3.14 MB Příloha 417.08 kB

Autor práce: Ing. Tomáš Bilík

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Michal Belák, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu reakční doba, členění na jednotlivé fáze, vymezení vybraných metod měření a poznatků z prací jiných autorů. Na základě analýzy současného stavu byl autorem této práce navržen a realizován experiment za účelem zjištění reakčních dob řidičů při různých dopravních situacích v podmínkách běžného silničního provozu. Data získána v průběhu experimentu byla vyhodnocena na základě různých dopravních situací a různých časových odstupů.

Klíčová slova:

Reakční doba, časový odstup, eyetracking, jízdní zkouška, běžný silniční provoz

Termín obhajoby

25.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Na otázky komise odpověděl …. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Studentovi byly k diplomové práci položeny následující otázky: Dopravní nehoda, kdy v noci za deště došlo k dopravní nehodě. Jak budete interpretovat, jestli řidič srazil chodce a tvrdil, že jej viděl až před vozidlem. Jak rozdělit od kdy jej vnímal, či nevnímal podle různých autorů. Jak nejlépe definovat reakční doby a jak to řešit pro znaleckou praxi? Vaše měření byla realizována pouze za denní doby? Myslíte, že lze metodicky toto měření provádět i v noci? Co je průměrná hodnota časového odstupu? Jak jste ji zjišťoval? Měli řidiči nějaké instrukce, jaké odstupy udržovat? Vypozoroval jste nějaký vztah mezi náhodností reakčního podnětu a délkou reakce?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel

Studijní program

Expertní inženýrství v dopravě (EID_P)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Belák, Ph.D.

Student se vybraného témata ujal velmi vhodným způsobem a předložil kvalitní práci jak po stránce analýzy současného stavu, tak z hlediska návrhu a vyhodnocení experimentu. Nicméně některé formulace, tabulky, grafy mohly být zpracovány pečlivěji.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Co do rozsahu a splnění stanovených cílů lze práci hodnotit jako výbornou. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Student provedl rešerši jak tuzemské, tak i zahraniční literatury. Na základě rešerše pak student získal přehled o problematice reakčních dob. Kvalitněji ale mohla být provedena rešerše současného stavu, tedy publikací vydaných v posledním alespoň desetiletí. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Zpracování a vyhodnocení vstupních dat je na vysoké úrovni. Soubor dat pocházejících z jízdních zkoušek byl podrobně analyzován, přičemž data byla rozdělena do kategorií, a v mnoha případech byly popsány a vysvětleny i odlehlé hodnoty dat. A
Odborná úroveň diplomové práce Z hlediska odbornosti se autor vhodně zaměřil na problematiku reakčních dob, snaží se nezacházet do okrajových či zbytečných informací. Vyskytují se zde ale velmi všeobecné, nic neříkající formulace, nepřesné termíny, co práci z odborného hlediska ubírá na kvalitě. B
Přínos pro praktické i teoretické využití V teoretické rovině lze zjištěné poznatky dále analyzovat, rozvíjet a použít např. pro další navazující výzkumy. Z praktického hlediska můžou být získaná data přínosem např. pro znaleckou obec. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Práce s literaturou by mohla být na lepší úrovni. V mnoha případech jsou odkazy na literaturu v textu umístěny ne zcela vhodně. Na čtenáře to jednak působí chaoticky a jednak není zcela zřejmé, pro které odstavce textu je odkaz platný, tedy zda se jedná již např. o parafrázi nebo o text autora diplomové práce. C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Z práce je zřejmá snaha o odborný technický text. Vyskytují se zde však netechnické neodborné termíny, citově zabarvená slova, ne vždy jsou specifické termíny dostatečně zadefinovány, např. čtenáři nemusí být zřejmé, jakou funkci při měření plnilo doprovodné vozidlo, nebo jak je ohraničen úsek "Hradecká" atd. Rušivé je také v analytické části uvádění času někde v ms a jinde v sekundách. Jinak jsou hodnoty znázorňovány vhodně a přehledně ve formě tabulek a krabicových grafů. Ne zcela jednoznačně jsou pak uvedeny informace v podkapitole na str. 64 až 65, kdy až po pozorném prostudování tab. 12 a 13 se čitatel dozví rozdíl mezi uvedenými informacemi, popisky uvedených tabulek i obr. 34 a 35 jsou zcela identické a ani průvodní text rozdíl v hodnotách zřetelně neuvádí. Na obr. 36 jsou zřejmě přehozené v boxplotech hodnoty pro akcelerační pedál a brzdění, v tab. 14 jsou totiž uváděny naopak. Jako ne zcela vhodné a matoucí lze také označit legendy grafů a první řádky tabulek v kap. 5.2.1 a 5.2.2. Některé formulace a hodnocení jsou příliš neurčitá. Rušivě na čtenáře působí také chaoticky se jevící procházení mezi časy, osobami, rody atd. C

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu. Práce je logicky členěna. V rámci vyhodnocení výsledků jízdních zkoušek v reálném provozu student hodnotil reakční dobu a její složky v závislosti na typu podnětu, což hodnotím velmi kladně. Kvalitu diplomové práce místy snižují terminologické nepřesnosti, gramatické chyby a vágní formulace (např. oranžová barva semaforu, zvenčí vozidla, mnohé moderní vymoženosti, některé fáze nezahrnují z různých důvodů, obyčejní řidiči). Student vyhodnotil značné množství obrazového materiálu a získané hodnoty kvalitně zpracoval. Získaná data jsou v práci přehledně prezentována včetně základních statistických parametrů. Vyhodnocení výsledků je provedeno přehledně a v logické struktuře. V některých případech mohly být výstupy práce vhodněji popsány a diskutovány (např. tab. 12 a 13, stejně jako obr. 34 a 35 mají identické popisky). Získané výsledky jsou přínosné, mají potenciál praktického využití. Cíle práce, stanovené v zadání, byly splněny. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: B