diplomová práce

Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple

Text práce 4.03 MB

Autor práce: Ing. Matej Šuľan

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D.

Oponent: Mgr. Milan Lešánek

Abstrakt:

Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná finančná situácia a predikovaný potenciálny budúci vývoj spoločnosti.

Klíčová slova:

časové rady, finančná analýza, Maple, regresná analýza

Termín obhajoby

7.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Otázky oponenta: odpovězeno prof. Rejnuš: Proč jste zvolil tento systém pro zpracování dat? Máte představu jak je drahý? Jaké má přednosti před jiným systémem? odpovězeno Ing. Mihalisko: Doba obrátky zásob je 50 dní jakých hodnot dosahuje konkurence? odpovězeno doc. Chlebovský: Jakým způsobem jste si sestavil program nebo vstupní data, pro zpracování finanční analýzy? odpovězeno

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (MGR)

Studijní obor

Podnikové finance a obchod (MGR-PFO)

Složení komise

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda)
Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)

Posluchač pracoval velmi samostatně, cíleně a odborně na patřičné úrovni. Práce si cením o to více, že její autor je schopen zvládnout i nadstandardní úkoly a metody (které z důvodu rozsahu diplomové práce neuvedl, přesto v nich hodlá nadále pokračovat). Stejně tak vysoce hodnotím jeho schopnosti pracovat s informačními systémy, neboť celou práci vedl v prostředí pokročilého výpočetního systému Maple.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Mgr. Milan Lešánek

Výborne spracovaná teoretická čas diplomovej práce dala potrebný základ pre veľmi presne a korektne spracovanú praktickú časť diplomovej práce. Zvlášť oceňujem prístup k použitiu SW podpory, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou
podpory riadenia nielen vo väčších podnikoch. Autor práce veľmi výstižne pomenoval v rámci SWOT matice jednotlivé oblasti matice, ktoré vyplynuli aj z praktickej časti. Ako človek z praxe oceňujem, že v diplomovej práci bol spracovaný aj benchmarking s podnikmi rovnakého odvetvia,
čo následne poukázalo na silné i slabé stránky podniku a dalo predpoklad k záverečnému odporúčaniu pre samotný podnik, ktorý bol analyzovaný. Odporúčania hodnotím pozitívne a veľmi smerodajné, nakoľko sa zakladajú na presnom zmapovaní situácie vo firme a porovnania s inými podnikateľskými subjektmi.
Odporúčam diplomovú prácu k obhajobe.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A

Známka navržená oponentem: A