bakalářská práce

Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici

Text práce 5.57 MB Příloha 5.91 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Adamec

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Hájek

Abstrakt:

Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. V první části je teoretický úvod do prutových soustav a pružnosti pevnosti. V druhé části je popsána geometrie mostu. V třetí části je tvorba 2D modelu prutové soustavy, zatížení a popis výpočetního algoritmu. Třetí část je zaměřena na výpočet a interpretace výsledků. V páté části je provedena verifikace čtvrté části. V šesté části je popis výpočtu 3D prutové soustavy.

Klíčová slova:

Příhradová konstrukce, prutová soustava, prut, statická neurčitost, napětí, deformace, mezní stav pružnosti, mezní stav vzpěrné stability, metoda konečných prvků, ANSYS Workbench

Termín obhajoby

10.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant prezentoval běhen asi 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise: Jaká síla se objevila ve svislých prutech konstrukce –tahová nebo tlaková? Vysvětlete pojem 1D styčník, který jste použil ve své práci. Bezpečnost k meznímu stavu vzpěrné stability Vám pro některé pruty vychází 0.5, je konstrukce bezpečná? Splňují diagonální pruty prutové předpoklady?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen)
Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen)

Diplomant v závěrečné práci řeší deformačně-napěťovou analýzu silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. Tento most si sám vybral a pracoval na něm samostatně ihned po finalizaci zadání. Z šestice diplomantů byl neaktivnější a s tím souvisí o objem provedené práce, která řeší mnoho variant a detailů, což se ve finále stalo problematickým, protože se snížila srozumitelnost celé práce. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „A“.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Hájek

V bakalářské práci je provedena deformačně-napěťová analýza silničního mostu modelovaného na 2D úrovni pomocí prutové soustavy a numerické řešení stejného mostu na 3D úrovni pomocí metody konečných prvků.

Výsledky jsou posuzovány pro několik zátěžných stavů včetně průjezdu vozidla a kontrolovány na několik mezních stavů. Přestože je výpočet, včetně výsledků, prezentován do všech detailů, je velmi obtížné se v práci vyznat, protože se v ní prolínají příklady jednodušších prutových soustav s řešenou prutovou soustavou.

Student také zaměňuje pojem stupně volnosti s počtem rovnic rovnováhy. Výsledky jsou většinou zobrazeny formou grafů, u nichž chybí počátek souřadnic. Rešeršní část, která předchází výpočtu, obsahuje jen málo zdrojů, zejména lokálních skript.

Přes tyto nedostatky student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C