diplomová práce

Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky

Text práce 2.72 MB Příloha 960.99 kB

Autor práce: Ing. Vít Adamík

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Oponent: Ing. Petr Sedláček

Abstrakt:

Téma diplomové práce bylo realizováno ve vybrané strojírenské firmě vyrábějící přesné obrobky na zakázku v malých sériích. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky. V první části práce je popsána firma, oblast jejího podnikání a procesy zakázky. V druhé části je provedena analýza výroby: cesta zakázky výrobou, analýza produktů u dvou referenčních obrobků, porovnání všech časových prostojů za poslední dva roky, nalezení úzkých míst zásobovacího procesu. Na základě provedené analýzy byly popsány teoretické přístupy. V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení zásobovacích procesů a tím zkrácení časů výroby nových zakázek.

Klíčová slova:

Zakázková výroba, štíhlá výroba, kapacitní plánování, Mapování hodnotového toku, management úzkých míst.

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Popište přínosy Kooperace mezi podniky. 2. Do jaké oblasti zařadit náklady na kooperace?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojírenská technologie a průmyslový management (M-STM)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (místopředseda)
Ing. Petr Navrátil (člen)
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (člen)
Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen)

Konzultace k práci a jejímu řešení probíhaly pravidelně v zimním i letním semestru. Způsob průběhu konzultací dokazoval znalost dané problematiky, logické uvažování i schopnost převést znalosti v dovednosti při návrhu implemanrtace v praxi průmyslového podniku. Řešení je sestaveno ze čtyř návrh flexibilních změn, které nezpůsobí prodloušení průběžné doby zakázky, ale zajistí opak, což představuje lepší postavení podniku na trzích, při nabídce zakázek podle potřeb zákazníků. U každého návrhu je pracováno i produkty informační technologii a to buď na přísluišném pracovišti, při plánování a rozvrhování výroby při dosažení štíhlého výrobního procesu.
Současně je nutnost vyzvednout i tvůrčí způsob předloženého řešenií.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Petr Sedláček

Pan Adamík provedl velmi podrobný popis našeho výrobního procesu s popisem mnoha detailů a zajímavých postřehů. V některých jednotlivostech jsou pozorování subjektivní, patrně z důvodu informací získaných od mistrů, bez dalších souvislostí. Nicméně to jsou pouze jednotlivosti, které nemají vliv na celkový výsledek.
Postřehy ohledně vizualizace zakázek ve výrobních meziskladech jsou velmi zajímavé a navrhovaná řešení spočívající v lepší vizualizaci následné operace, čísla zakázky a termínů jsou nápaditá a zřejmě je využijeme.
Velmi zajímavou myšlenkou je také prioritizace zakázek a jejich řazení ve frontě práce na jednotlivých zdrojích. V diplomové práci není zcela dořešeno, co by mělo být vhodnou prioritou, protože prostá průběžná doba nic neříká o rizicích zpoždění, ale myšlena stojí za vnitrofiremní dopracování.
Dalším jistě dobrým nápadem je zlepšení organizace výrobních meziskladů. I tuto myšlenku plánujeme zrealizovat.
Diplomová práce obsahuje mnoho dobrých postřehů a nápadů, které nás inspirují ke změnám. Považuji diplomovou práci za zdařilou a inspirativní.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B