diplomová práce

Konstrukce napínáku pro pilové čepele

Autor práce: Ing. Marc-Antoine Gaumond

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Oponent: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.

Abstrakt:

The objective of this work is to develop a band saw tensioner from the drafting of the specifications to the testing of the prototype while finding the optimal solutions technologically and financially. This development covers the mechanical design and dimensioning of the entire machine. In this repport every step of the project are covered, the benchmark, the specifications, the design and dimensioning, and finally the financial study.

Klíčová slova:

Bandsaw tensioner, Band saw, bearing, roller, rolling resistance,

Termín obhajoby

12.9.2018

Práce bude zveřejněna

11.9.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponentů. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: Describe details on page 20 in your presentation? Describe shine thread on page 17 in your presentation? Describe frame design on page 48 in your presentation? Otázky členů komise byly zodpovězeny.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Industrial Engineering (M-IND)

Složení komise

prof. Ing. Gerard Poulachon, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda)
Assoc. prof. Ing. Guilaume Fromentin, Ph.D. (člen)
Ing. Yann Paire, Ph.D. (člen)
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen)

Excellent student, a very keen on his diploma work. A very good communication with him, easy to collaborate. Regular information and report on his work, good progress according to his time schedule. Advanced design of the new machine, sophisticated solutions. The work is fully recommeded for defence.
Questions:
1. One of the typical problem for grinding the sawing tools is a production of burrs. What is your recommended solution for this problem?
2 Another problem of grinding tool is loss of its cutting performace in time operation. Could you offer an effective way when to stop grinding (because the grinding wheel became due to glazing and loading, dulled grains and chips that had been removed, crushed or fallen) and a dressing tool should be used to make sharp cutting edges and to make recesses for chipssimultaneously?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

The diploma thesis is processed at a high theoretical and practical level. The only weaker aspect is working with literature, which does not reduce the thesis quality.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: A

Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění této práce je odloženo na dobu 3 let v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

podnikové údaje, know-how