dizertační práce

Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů

Hlavní dokument 8.14 MB Teze 1.84 MB

FEKTdizertační práceStudent: Ing. Martin Dušek, Ph.D.Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., prof. Ing. Pavol Galajda, CSc.

Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW.
Návrhová část obsahuje vývojový šestibran, založený na technologii vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW), u které je prezentován vývoj struktury krok po kroku a také šestibran navržený pomocí mikropáskových struktur. Návrhy šestibranů a variabilních zátěží jsou změřeny, výsledky jsou diskutovány a porovnávány s očekávanými v dalších kapitolách.
Druhá část práce se zabývá vlivy jednotlivých parametrů na výsledný přenos odvozením funkcí pro přenos, které berou v úvahu více než jeden odraz ve struktuře. Výsledky výpočtů jsou porovnány s experimentálními měřeními pro pevné zátěže. Pomocí rozmítání ideálních zátěží byly také vyzkoušeny tvarové modulace. Pro navržené variabilní zátěže byly hledány optimální body pro požadovanou modulaci a diskutovány vhodnosti jednotlivých vybraných aktivních prvku. V poslední kapitole jsou zobrazeny výsledky experimentu s variabilními zátěžemi připojeným k oběma druhům šestibranů.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

P

Fakulta

Ústav

Obor studia

Elektronika a sdělovací technika (PK-EST)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

Doktorand Ing. Martin Dušek zpracoval doktorskou disertační práci s názvem „Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů”. Práce byla vypracována v českém jayzce a byla dokončena a předložena na vědecké oddělení fakulty v sedmém roce studia kombinované formy doktorského studia.
Doktorand byl do roku 2014 studentem denního doktorského studia, v roce 2014 přešel na kombinovanou formu a od téže doby je zaměstnán v společnosti ON Semiconductor jako vývojový inženýr. Během studia denního doktorského studia doktorand intenzivně pracoval na tématu disertační práce. Mimo jiné se zapojil i do řešení grantových projektů a projektů pro soukromou sféru. Byl vedoucím čtyř bakalářských a tří diplomových prací a aktivně se zapojil do laboratorní výuky v předmětech Radiolokace a radionavigace, Radiofrekvenční identifikace a Počítačové a komunikační sítě. 
Výsledky své disertační práce publikoval na tuzemských i mezinárodních konferencích. Práce by si však zasloužila i publikaci v prestižním uznávaném časopise.  
Hlavním cílem disertační práce byl analytický rozbor s podporou experimántálního měření pro řešení mikrovlnného šestibranu jako modulátoru pro moderní komunikační systémy. Z hlediska technologických možností bylo pro experiment zvoleno pásmo okolo 3,5 GHz. Pro praktické aplikace i vzhledem k rozměrům struktur lze uvažovat o obvodovém řešení v oblasti milimetrových vln. Právě exeprimentální ověření ukázalo, že řešení není triviální a že je třeba do řešení zařadit

další obvodové parametry (především parazitní a dynamické jevy při buzení zátěží bran) a výsledky práce tak otevřely další směry pro hlubší výzkum především pro širokopásmové mikrovlnné systémy. Zde je nutno podotknout doktorandův nástup do zaměstnání, který omezil další hlubší úvahy a řešení dané problematiky. Přesto lze považovat výsledky prezentované v předložené práci za disertabilní. Oceňuji především přístup o experimentálnímu ověření řešení. 
Výsledky doktorské práce Ing. Martina Duška prokázaly jeho schopnost samostatně vědecky pracovat, přispívat novými vědeckými poznatky, a že doktorand splňuje všechny požadavky kladené na absolventa doktorského studijního programu. Proto doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě.viz příloha pdfSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 543.36 kB

Hodnocení oponenta
prof. Ing. Pavol Galajda, CSc.

viz příloha pdfSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 596.37 kB

Klíčová slova

Šestibran, hybridní členy, mikropásková struktura, vlnovod integrovaný do substrátu (SIW), modulace, QAM, 16QAM, 64QAM, stavový diagram, přenosová funkce, zkreslení amplitudy a fáze, předzkreslení, Raised-cosine filtr, PIN dioda, Shottkyho dioda, mikrovlnný tranzistor PHEMT