dizertační práce

Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů

Text práce 8.14 MB Teze 1.84 MB

Autor práce: Ing. Martin Dušek, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., prof. Ing. Pavol Galajda, CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW.
Návrhová část obsahuje vývojový šestibran, založený na technologii vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW), u které je prezentován vývoj struktury krok po kroku a také šestibran navržený pomocí mikropáskových struktur. Návrhy šestibranů a variabilních zátěží jsou změřeny, výsledky jsou diskutovány a porovnávány s očekávanými v dalších kapitolách.
Druhá část práce se zabývá vlivy jednotlivých parametrů na výsledný přenos odvozením funkcí pro přenos, které berou v úvahu více než jeden odraz ve struktuře. Výsledky výpočtů jsou porovnány s experimentálními měřeními pro pevné zátěže. Pomocí rozmítání ideálních zátěží byly také vyzkoušeny tvarové modulace. Pro navržené variabilní zátěže byly hledány optimální body pro požadovanou modulaci a diskutovány vhodnosti jednotlivých vybraných aktivních prvku. V poslední kapitole jsou zobrazeny výsledky experimentu s variabilními zátěžemi připojeným k oběma druhům šestibranů.

Klíčová slova:

Šestibran, hybridní členy, mikropásková struktura, vlnovod integrovaný do substrátu (SIW), modulace, QAM, 16QAM, 64QAM, stavový diagram, přenosová funkce, zkreslení amplitudy a fáze, předzkreslení, Raised-cosine filtr, PIN dioda, Shottkyho dioda, mikrovlnný tranzistor PHEMT

Termín obhajoby

25.9.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Elektronika a sdělovací technika (PK-EST)

Složení komise

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (člen)
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen)
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. - oponent (člen)
prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. - oponent (člen)

Doktorand Ing. Martin Dušek zpracoval doktorskou disertační práci s názvem „Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů”. Práce byla vypracována v českém jayzce a byla dokončena a předložena na vědecké oddělení fakulty v sedmém roce studia kombinované formy doktorského studia.
Doktorand byl do roku 2014 studentem denního doktorského studia, v roce 2014 přešel na kombinovanou formu a od téže doby je zaměstnán v společnosti ON Semiconductor jako vývojový inženýr. Během studia denního doktorského studia doktorand intenzivně pracoval na tématu disertační práce. Mimo jiné se zapojil i do řešení grantových projektů a projektů pro soukromou sféru. Byl vedoucím čtyř bakalářských a tří diplomových prací a aktivně se zapojil do laboratorní výuky v předmětech Radiolokace a radionavigace, Radiofrekvenční identifikace a Počítačové a komunikační sítě. 
Výsledky své disertační práce publikoval na tuzemských i mezinárodních konferencích. Práce by si však zasloužila i publikaci v prestižním uznávaném časopise.  
Hlavním cílem disertační práce byl analytický rozbor s podporou experimántálního měření pro řešení mikrovlnného šestibranu jako modulátoru pro moderní komunikační systémy. Z hlediska technologických možností bylo pro experiment zvoleno pásmo okolo 3,5 GHz. Pro praktické aplikace i vzhledem k rozměrům struktur lze uvažovat o obvodovém řešení v oblasti milimetrových vln. Právě exeprimentální ověření ukázalo, že řešení není triviální a že je třeba do řešení zařadit

další obvodové parametry (především parazitní a dynamické jevy při buzení zátěží bran) a výsledky práce tak otevřely další směry pro hlubší výzkum především pro širokopásmové mikrovlnné systémy. Zde je nutno podotknout doktorandův nástup do zaměstnání, který omezil další hlubší úvahy a řešení dané problematiky. Přesto lze považovat výsledky prezentované v předložené práci za disertabilní. Oceňuji především přístup o experimentálnímu ověření řešení. 
Výsledky doktorské práce Ing. Martina Duška prokázaly jeho schopnost samostatně vědecky pracovat, přispívat novými vědeckými poznatky, a že doktorand splňuje všechny požadavky kladené na absolventa doktorského studijního programu. Proto doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě.
viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 543.36 kB

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 596.37 kB