diplomová práce

Riziká developerských projektov

Text práce 4.01 MB

Autor práce: Ing. et Ing. Hedvika Fujačková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.

Abstrakt:

Táto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa  problematiku projektového financovania a popisuje subjekty na ňom zúčastnené. Tiež sa venuje postupom bánk pri projektovom financovaní a poisteniu projektu. Sústreďuje sa na riziká, s ktorými sa možno stretnúť pri developerských projektoch. Posledná časť sa venuje analýze realitného trhu v Brne a výstavbe developerských projektov v Brne – meste pričom pozornosť sa kladie na rodinné domy.
Praktická časť sa sústreďuje na analýzu možných rizík konkrétnych developerských projektov realizovaných v Brne - meste v súčasnosti a tiež porovnaním projektov.

Klíčová slova:

Developer, developerský projekt, financovanie, riziká, Brno-mesto, rodinné domy

Termín obhajoby

14.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Riziká developerských projektov. Závěrečnou práci obhajovala srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Z jakého pohledu rizika posuzujete ze strany developerů nebo ze strany kupujících. Jakým způsobem může získat developer finanční zdroje od banky? Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: V modelech jste uváděla i nové domy, byly u nich i garáže? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: C

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Diplomová práce je zpracována v takové formě, která je vhodná pro obhajobu. Studentka prokázala schopnost zpracovat text podle požadovaných cílů.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Studentkou předložená diplomová práce formálně splnila požadované cíle podle zadání. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem V teoretické části studentka zmiňuje v úvodu cíle na základě metodiky, kterou zvolila k vypracování celé diplomové práce. Pomocí terminologického vysvětlení přibližuje pozadí developerské činnosti, financování projektů a jejich rizik. Především v oblasti rizik dochází k detailnímu rozboru obecných kritérií použitých dále v praktické části k rozboru konkrétních developerských projektů. Studentka vysvětluje na pozadí jednotlivých oblastí zájmu různorodá rizika, které je pro zdárné dosažení konečného výsledku projektu nezbytné podchytit a eliminovat. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody V praktické části dochází ke srovnání čtyř jednotlivých developerských záměrů, které se týkají současného trendu výstavby bytových a rodinných domů podle lokality ve městě Brně (Brno-město, části Ivanovice, Královo Pole a Nový Lískovec) a také okrese Brno-venkov pro obec Moravany. Kombinace těchto projektů poukazuje na současný přístup zákazníků k problematice bydlení, které by mělo splňovat požadavky především s ohledem na vzdálenost do centra Brna a také blízkosti k přírodě. Všechny uvedené lokality hodnotí konkrétní projekty podle jednotlivých parametrů detailně s ohledem na cenu, druh bydlení, charakter území apod. V hodnocení rizik jsou porovnávány dostupné parametry, které vypovídají o jednotlivých oblastech uvedených v teoretické části. B
Odborná úroveň diplomové práce Diplomová práce je na úrovni zvládnutí zadané a řešené problematiky. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos pro praxi i teorii je například při analýze trhu v prostředí developerské činnosti či v realitních kancelářích. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Jako slabou stránku práce hodnotím především číslování literárních a informačních zdrojů, které nejsou řazeny logicky od prvního až po poslední ve výčtu na konci textu. Z tohoto důvodu není možné zjednodušeně určit, zda všechny zdroje citací jsou v textu opravdu použity. D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Struktura textu odpovídá požadavku přehlednosti a logické návaznosti jednotlivých částí, které jsou řazené od teoretického úvodu k problematice až po praktickou analýzu konkrétních developerských projektů v Brně a okolí. B

Známka navržená vedoucím: B

Práce má vcelku souvislou strukturu i text a vhodné členění. Cíl práce je definován poněkud vágně a nelze tedy smysluplně hodnotit resp. ověřit jeho naplnění či nenaplnění, což ale není chybou diplomantky. Analytická část připomíná spíše konkrétní popis developerských projektů; v analýze by se měl řešit např. kontext se stávající zástavbou, indikátory výnosnosti, možná lokální omezení, srovnání cenových relací apod., které by se přenesly do analýzy rizik. Některé však byly předmětem právě až následující kapitoly o rizicích. Naopak kapitola o rizicích neobsahuje kvantitativně ani kvatitativně (přes ordinální škály) komparaci rizik a jasné vyhodnocení (viz publikované metody k hodnocení rizik). Komparace je tedy pouze nesystematicky komentována. Celkově je v práci obsaženo spoustu zajímavých informací a i dílčích výstupů z, avšak chybí závěrečné komplexní zpracování a celkové simultánní porovnání.
Práce se zdroji, vhodnost jejich kombinování, je na velmi dobré úrovni. V práci jsou jen místy překlepy.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky U přímých citací by měla být uveden i odkaz na stranu původního zdroje. B

Známka navržená oponentem: C