diplomová práce

Vliv podleptání plazmonických antén na jejich optickou odezvu

Text práce 6.26 MB

Autor práce: Ing. Martin Novák

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.

Oponent: RNDr. Alois Nebojsa

Abstrakt:

V této práci je sledována závislost optické odezvy na podleptání plazmonických antén. Když na optické antény dopadá světlo s rezonanční vlnovou délkou, tak v okolí antény dojde k zesílení elektromagnetického pole. Rezonanční vlnová délka je závislá na délce antény a efektivním indexu lomu, jenž je dán vlastnostmi v okolí antény. Podleptáváním antény se zmenší styčná plocha se substrátem (dielektrikem) a změní se efektivní index lomu a tím i optická odezva antény.

Klíčová slova:

Lokalizovaný povrchový plazmon, optická anténa, mokré leptání, křemík.

Termín obhajoby

20.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Student Martin Novák se v rámci své diplomové práce věnoval zcela jiné problematice než v rámci předchozího bakalářského studia. I přesto se dokázal v oblasti selektivního mokrého leptání křemíku a experimentálního či teoretického určování optických odezev plazmonických antén poměrně rychle zorientovat. Dosažené výsledky jsou dobrým základem pro další studium vlivu podleptání zlatých plazmonických antén na jejich optickou odezvu, avšak z důvodu podcenění časové náročnosti práce nebylo dosaženo dostatečného souhlasu výsledků experimentu s teorií. Zároveň se nedostatek času projevil na formálních náležitostech práce, proto navrhuji ohodnotit jeho práci stupněm B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
RNDr. Alois Nebojsa

Předložená práce je zpracována přehledně a svědčí o dobré orientaci autora v dané problematice, stejně jako o zvládnutí výpočetních a experimentálních metod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A