diplomová práce

Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn

Hlavní dokument 1.41 MB

ÚSIdiplomová práceStudent: Bc. Patrik CoufalAk. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Oponent: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

C

Fakulta

Ústav

Obor studia

Řízení rizik firem a institucí (RFI)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Práce je dobře zpracovaná, dosahuje stanovených cílů a je zpracovaná s velmi dobrou znalostí řešené problematiky

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Hodnocení oponenta
Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C

Cíle, kterých má být dosaženo

Analyzovat stávající stav informačního systému vybrané organizace a jeho efektivnosti, posoudit tento stav a navrhnout změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu a eliminaci nalezených rizik.

Literatura

BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
DOSTÁL, Petr; RAIS, Karel; SOJKA, Zdeněk. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1. vydání. Praha : Grada Publishing,  2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1.
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 144 s. ISBN 80-7169-410-X.
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy : Procesní řízení a modelování. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vydání. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.

Klíčová slova

Klíčová slova
Informační systém, informace, data, Porterův model pěti sil, analýza McKinsey 7S, analýza HOS8, informační technologie, hardware, software, optimalizace.

Charakteristika problematiky úkolu

Analyzovat stávající stav informačního systému firmu s ohledem na činnost firmy, její cíle a procesy, a na základě nalezených slabých míst navrhnout opatření k jejich zlepšení. Brát v potaz a řešit nalezená rizika.