diplomová práce

Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn

Text práce 1.41 MB

Autor práce: Ing. Patrik Coufal

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Oponent: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.

Klíčová slova:

Klíčová slova
Informační systém, informace, data, Porterův model pěti sil, analýza McKinsey 7S, analýza HOS8, informační technologie, hardware, software, optimalizace.

Termín obhajoby

16.11.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Řízení rizik firem a institucí (RFI)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Práce je dobře zpracovaná, dosahuje stanovených cílů a je zpracovaná s velmi dobrou znalostí řešené problematiky
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: B

Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C

Známka navržená oponentem: B