studijní program

Výtvarná umění

Fakulta: FaVUZkratka: VUMAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N8206

Udělovaný akademický titul: MgA.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Klíčové výsledky učení

Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně FaVU se orientuje v minulosti i současnosti svého oboru, nachází a realizuje vlastní témata a dokáže je prezentovat samostatně na výctavách a dalších příležitostech, i v rámci nabídky k nejrůznějším formám realizace. Magistr FaVU předstupuje před společnost s vlastními myšlenkovými a formálními koncepty. Absolvent magisterského stupně je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Dostupnost studia osobám se zdravotním postižením

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)501060
1VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)501060
1VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)501060
1VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)501060
1VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)501060
1VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)501060
1VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)501060
1VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)501060
1VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)501060
1VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)501060
1VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)501060
1VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)501060
1VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)501060
1VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)501060
1VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)501060
1VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)501060
2VU-D (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1)431760
2VU-D (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2)431760
2VU-D (APD)Design (Ateliér produktového designu)431760
2VU-IDT (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)431760
2VU-IDT (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)431760
2VU-IDT (AHM)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)431760
2VU-IDT (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)431760
2VU-IDT (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)431760
2VU-IDT (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)431760
2VU-IDT (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)431760
2VU-VT (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)431760
2VU-VT (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)431760
2VU-VT (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)431760
2VU-VT (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)431760
2VU-VT (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)431760
2VU-VT (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)431760