studijní program

Informační bezpečnost

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-IBEAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0612A060001

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 60
Informatika Bez tematického okruhu 40

Cíle studia

Studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti informační bezpečnosti. Studijní plán programu kombinuje technické oblasti, jakými jsou aplikovaná matematika, kryptografie a informatika, s humanitními disciplínami, především právem. Výuka je zajištěna Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem programu je komplexně připravit odborníky v oblasti informační bezpečnosti tak, aby byli schopni technicky realizovat mechanismy a systémy kybernetické ochrany s ohledem na požadavky české i mezinárodní legislativy. Tohoto cíle je dosaženo na základě začlenění pokročilých předmětů pokrývajících teorii komunikačních systémů, moderní kryptografii a teoretickou informatiku na které navazují praktické předměty zaměřené na konkrétní informační a komunikační technologie (ICT). Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních programů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. Magisterský program lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na informační bezpečnost.

Profil absolventa

Absolventi získají kvalifikaci pro vykonávání praxe v oblastech, které vyžadují znalosti jak z technických, tak společenských a právních oborů pro zajištění informační bezpečnosti.
Absolventi získají znalosti pokročilé matematiky, moderní kryptografie a teorie informační a komunikační techniky. Tyto znalosti jsou doplněny o znalosti relevantních oblastí práva.
V návaznosti na teoretické znalosti získají studenti praktické schopnosti práce se zařízeními užívanými v oblasti zpracování a přenosu informací.
Po dokončení studijního programu tak budou absolventi připraveni na práci na pozicích bezpečnostních administrátorů, analytiků, vývojářů v oblasti ICT, auditorů, výzkumných pracovníků či bezpečnostních expertů na ICT.
Absolventi budou schopni navrhnout a implementovat bezpečnostní architekturu ICT systémů a zhodnotit souvisejících právní a ekonomické dopady. Budou schopni podrobně analyzovat nejen funkci stávajících
bezpečnostních systémů, ale také principy, algoritmy a implementační aspekty, na nichž jsou existující bezpečnostní systémy založeny. Absolventi budou schopni zajistit procesní, personální a administrativní požadavky stanovené legislativou informační (kybernetické) bezpečnosti.
Absolvent bude schopen:
- popsat a vysvětlit komunikační modely, způsoby přenosu informace, struktury sítí a jejich výkonnostní parametry,
- vysvětlit pojmy teorie informace, principy proti chybového zabezpečení,
- detailně popsat stávající kryptografické algoritmy používané pro zabezpečení dat, a to včetně symetrických primitiv, asymetrických primitiv, kryptografických protokolů a komplexních schémat,
- analyzovat bezpečnost a vhodnost použití kryptografických mechanismů,
- kvalifikovaně analyzovat a navrhovat bezpečnostní řešení pro informační a komunikační systémy,
- vysvětlit a prakticky realizovat zabezpečení síťových prvků na síťové, transportní a aplikační vrstvě,
- navrhnout a implementovat různé formy abstraktních datových typů a jejich aplikaci na řešení konkrétních problémů; použít lineární, stromové a grafové datové struktury, vyhledávat v nich a využít genetické algoritmy pro prohledávání stavového prostoru a optimalizaci,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků a související problematiky,
- vysvětlit principy fungování systémů a detektorů, dohledových videosystémů, fungování přístupových systémů a elektronických platebních systémů, obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
- vysvětlit základy objektového programování a používat standardní programovací jazyky (C, Java, Python).
Absolvent bude umět:
- navrhnout a realizovat objektovou strukturu programu, grafické uživatelské rozhraní, relační model databázové aplikace, webovou službu a webovou aplikaci,
- provádět pokročilé nastavení a ovládání současných síťových prvků,
- analyzovat problém a formulovat algoritmus matematického modelu, navrhnout algoritmus a efektivně jej implementovat tak, že je výsledný kód pro použitý operační systém velmi výkonný a stabilní, bude mít praktické znalosti z oblasti bezpečnosti moderních operačních (Windows, Linux a MacOS) a informačních systémů, bude umět zabezpečit data, analyzovat a správně implementovat šifrovací a autentizační mechanismy na OS Windows, Linux a MacOS, bude umět použít základní bezpečnostní zásady ve virtualizovaném prostředí,
- definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury, navrhnout vhodný agregační mechanismus dle priorit připojených zařízení,
- kvalifikovaně řešit problémy v oblasti síťové bezpečnosti, včetně návrhu, implementace a testování,
- provádět testy zranitelností, penetrační testy a zátěžové testy.
Absolvent bude rozumět základním právním pojmům, institutům a principům, bude umět správně interpretovat právní předpisy, analyzovat právní řád a jeho funkce, ovládat základy právního myšlení a práci s právními texty, bude chápat v mezinárodních souvislostech systém a strukturu právní ochrany software a prakticky aplikovat autorskoprávní instituty ochrany počítačových programů, bude se umět orientovat v problematice uzavírání licenčních smluv na software a bude schopen zhodnotit platnost a praktické důsledky užití běžných smluvních konstrukcí.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů. Konkrétní příklady profesního uplatnění jsou např. pozice bezpečnostních administrátorů, auditorů, IT bezpečnostních konzultantů, analytiků, softwarových vývojářů, manažerů bezpečnostních týmů či obchodních zástupců v oblasti ICT bezpečnosti. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
94 kreditů v povinných předmětech,
20 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Délka praxe

V navazujícím magisterském studijním programu IBEP-V je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 2 týdnů. Praxe může být absolvována ve firmách působících v oblastech vývoje, nasazení a správy informačních a komunikačních systémů (ICT), auditorských společnostech, u výrobců a distributorů zabezpečovacích zařízeních, v bezpečnostních složkách ČR, u telekomunikačních operátorů a správců komunikační infrastruktury, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce navazujícího magisterského studia.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-ODPOdpovědnost v právu ICTcs2zimníPovinnýano
MPC-PDAPokročilé datové struktury a algoritmycs7zimníPovinnýzá,zkano
MPC-TLSTelekomunikační systémycs7zimníPovinnýzá,zkano
MPC-TSDTeorie sdělovánícs7zimníPovinnýzá,zkano
MPC-KPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
MPC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6zimníPovinně volitelnýzá,zkPVA1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-SINExpertní a znalecká činnost v ICTcs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-KRYKryptografiecs7letníPovinnýzá,zkano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5letníPovinnýzá,zkano
MPC-PKTPokročilé komunikační technikycs7letníPovinnýzá,zkano
MPC-ZMDZpracování multimédiálních datcs7letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-CT3Bezpečnost ICT3cs6zimníPovinnýzá,zkano
MPC-IMAManagement informačních systémůcs4zimníPovinnýzá,zkano
MPC-MOSModerní síťové technologiecs7zimníPovinnýzá,zkano
MPC-SPISemestrální prácecs1zimníPovinnýano
MPC-CPOCompliance a právní odpovědnostcs4zimníPovinně volitelnýzkPVB2ano
MPC-OSEOptické sítěcs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-OREOvládání rizika elektrotechnických zařízenícs4zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
MPC-UINUmělá inteligencecs5zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-MSTDiplomová prácecs20letníPovinnýano
MPA-SIBInformation Security Seminaren2letníPovinnýano
MPC-SSYBezdrátové senzorové sítěcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-CSIČíslicové signály a systémycs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-MPGModerní počítačová grafikacs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-NAVPočítače a jejich periferiecs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
MPC-SKSSlužby komunikačních systémůcs7letníPovinně volitelnýzá,zkPVA2ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2zimníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2zimníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelnýano
XPC-EPOEtika podnikánícs2zimníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5zimníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2zimníVolitelnýano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2letníPovinně volitelnýPVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2letníPovinně volitelnýzá,zkPVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelnýzkano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelnýzkano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelnýano
MPC-EICElektrické instalacecs5letníVolitelnýklano
XPC-EPOEtika podnikánícs2letníVolitelnýano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelnýzkano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelnýano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelnýano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5letníVolitelnýzkano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelnýzkano
MPC-RETRétorikacs2letníVolitelnýano
XPC-TPRTechnické právocs3letníVolitelnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
PVA1 6 MPC-KPM, MPC-VDP
PVA2 6 MPC-SSY, MPC-CSI, MPC-MPG, MPC-NAV, MPC-PZO, MPC-PLD, MPC-SKS
PVB1 4 MPC-EFE1, MPC-EFE2, MPC-EFE1, MPC-EFE2
PVB2 4 MPC-CPO, MPC-OSE, MPC-ORE, MPC-UIN