studijní program

Architektura pozemních staveb

Fakulta: FASTZkratka: B-P-C-APS (N)Ak. rok: 2018/2019Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Architektura pozemních staveb"

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně. Jedná se o úspěšné absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dále pak student musí úspěšně vykonat talentovou zkoušku a následně odbornou část sestávající z testu z matematiky, z testu z deskriptivní geometrie a odborné rozpravy prokazující zájem o obor.

Klíčové výsledky učení

Mezi klíčové výsledky studia patří znalosti z přírodovědných předmětů (matematika, deskriptivní geometrie, informatika, mechanika atd.), odborných předmětů (pozemní stavitelství, veřejné a průmyslové stavby, urbanismus atd.), uměleckých předmětů (výtvarná tvorba atd.) atd.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického je kompatibilní s bakalářskými programy ostatních architektonických škol při českých technických univerzitách. V duchu Boloňské deklarace umožňuje absolventovi pokračovat v dalším odborném studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1APSArchitektura pozemních staveb60060
2APSArchitektura pozemních staveb60060
3APSArchitektura pozemních staveb56460
4APSArchitektura pozemních staveb54660