studijní program

Architektura pozemních staveb

Fakulta: FASTZkratka: B-P-C-APS (N)Ak. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B3503

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb má prokázat svou způsobilost v rozsahu příslušné směrnice děkana Fakulty stavební VUT. Musí být absolventem středního vzdělání s maturitou a být úspěšný v přijímacím řízení. To se skládá z talentové zkoušky, Národní srovnávací zkoušky (SCIO) a odborné rozpravy, prokazující vážný zájem o obor.

Klíčové výsledky učení

Základním výsledkem studia je schopnost navrhovat stavby různých typů jak z pohledu estetického, tak provozně technického. Proto je nosným prostředkem výuky ateliérová tvorba, ve které se propojují poznatky z předmětů kreativních, ale také přírodovědných a inženýrských. Absolvent získá znalosti z typologie jednotlivých stavebních druhů, dějin architektury, kompozice a teorie architektury, pozemního stavitelství, technických zařízení budov atd. Součástí výuky je výtvarná tvorba, podporující tvůrčí myšlení studentů. Specifikem studijního programu je semestrální praxe v architektonických atelierech, ověřující schopnost studenta obstát v profesionálním prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb Fakulty stavební VUT je postaven na stejných základech, jako studium na ostatních školách architektury v České republice. V duchu Boloňské deklarace absolventovi umožňuje pokračovat v dalším studiu magisterských studijních programů architektury nejen na českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1APSArchitektura pozemních staveb60060
2APSArchitektura pozemních staveb60060
3APSArchitektura pozemních staveb56460
4APSArchitektura pozemních staveb54660