studijní program

Architektura a urbanismus

FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2017/2018Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Architektura a urbanismus"

Specifické požadavky na přijetí

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Cílem studijního programu je především pěstování schopnosti vědecké práce na problému, který si student zvolí z nabídky témat doktorského studia každoročně znovu vypisovaných. Při jeho řešení prokazuje samostatnost, zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení. Student je připravován pro dráhu vědeckého a pedagogického pracovníka.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi DSP získal nejvyšší vzdělání v oboru. Dále se mohou vzdělávat formou odborných mezinárodních seminářů a mezinárodních konferencí, zahraničních stáží.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1ARCHArchitektura06060
1URBANUrbanismus06060
2ARCHArchitektura03030?
2URBANUrbanismus03030?
3ARCHArchitektura03030?
3URBANUrbanismus03030?