Příručka oboru

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B)

Bakalářský studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

akademický rok 2013/2014

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

2. Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - předseda
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. - člen interní
prof. Ing. Pavel Jura, CSc. - člen interní
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. - člen interní
Ing. Petr Strnad, CSc. - člen interní
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. - člen interní
Ing. Milan Findura, Ph.D. - člen externí

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru AMT jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru AMT nutno získat:
– v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 127 kreditů
– za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce 5 kreditů
– ve volitelných oborových předmětech minimálně 27 kreditů
– ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 10 kreditů
– ve všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů.
Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.

Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) oboru AMT absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, k jejímu řešení lze přistoupit až po úspěšném obhájení semestrálního projektu.
Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru AMT při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených ve studijních plánech (zejména povinný zápis alespoň minimálního požadovaného počtu těchto předmětů z každé vymezené nabídkové skupiny).
Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru AMT, na kterou se chce blíže zaměřit. Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru AMT, případně může využít služeb studijního poradce na oboru AMT, který mu poradí při sestavování jeho konkrétního studijního plánu. Studijním poradcem pro obor B-AMT je v současné době
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D., Technická 3082/12, Brno, místnost č. SD3.107.
Výběr volitelných oborových předmětů v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého bakalářského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě. Při výběru musí tedy student uvážit nejen nejbližší, ale i (aspoň v základních rysech) další roky svého bakalářského studia.

Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných bakalářských studijních oborů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň oboru AMT. Tyto předměty si student volí sám tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to opět z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech při respektování tam uvedených pravidel. Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce.
Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů.

Volitelné všeobecně vzdělávací (VVV) předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Tyto předměty jsou rozděleny do čtyř tématických skupin:
skupina 1 sdružuje předměty všeobecného charakteru,
skupina 2 sdružuje předměty ekonomického, právního a ekologického charakteru,
skupina 3 obsahuje předměty anglického jazyka XAN4 a BAEI,
skupina 10 obsahuje předměty elektrotechnického, matematického a fyzikálního semináře.
Z každé z těchto čtyř skupin si student musí zapsat a absolvovat požadovaný počet předmětů. Celkově musí student získat za VVV předměty minimálně 10 kreditů. Předměty si student volí sám z jejich celofakultní nabídky a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia (avšak v semestru, ve kterém jsou uvedeny ve studijním plánu). S výhodou však může k jejich absolvování využít časový prostor vytvořený v zimním semestru 2. ročníku a v letním semestru 3. ročníku.
Mezi VVV předměty patří i předmět Tělesná výchova s kreditovou hodnotou nula, který student může, ale nemusí absolvovat.

Neuzavře-li úspěšně student zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový či všeobecně vzdělávací předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj může zvolit jiný volitelný či všeobecně vzdělávací předmět.

Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru AMT se může student bakalářského studia úžeji orientovat na téměř libovolnou odbornou oblast svého zájmu či své budoucí profese. Lze se tak zaměřit např. na následující odborná zaměření, případně jejich libovolné kombinace:
Řídicí a automatizační technika (RT) je zaměřena na oblast praktické aplikace teorie řízení především s využitím výpočetní i mikroprocesorové techniky. Absolvent se seznámí s principy a s technickým provedením průmyslových regulačních systémů pro použití v automatizaci technologických procesů, v robotice a v dalších oblastech.
Měřicí technika (MT) je zaměřena na návrh, konstrukci a aplikační užití nejrůznějších čidel (senzorů) a metod měření neelektrických i elektrických veličin. Absolvent se seznámí s převodem těchto veličin na elektrické signály s využitím především výpočetní a mikroprocesorové techniky. Volbou biomedicínských předmětů se lze orientovat i do této oblasti.
Vhodnost konkrétního volitelného předmětu pro určité odborné zaměření či zájmovou oblast je nutno posoudit zejména z jeho obsahové charakteristiky.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Absolvent bakalářského studijního programu na FEKT VUT v Brně může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve studiu v následujících oborech dvouletého navazujícího magisterského (inženýrského) studia:
• Biomedicínské a ekologické inženýrství (M-BEI)
• Elektroenergetika (M-EEN)
• Elektronika a sdělovací technika (M-EST)
• Elektrotechnická výroba a management (M-EVM)
• Kybernetika, automatizace a měření (M-KAM)
• Mikroelektronika (M-MEL)
• Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (M-SVE)
• Telekomunikační a informační technika (M-TIT)

Na bakalářský studijní obor AMT obsahově navazuje magisterský (inženýrský) obor Kybernetika, automatizace a měření, příp. rovněž obor Biomedicínské a ekologické inženýrství. Bližší informace o všech oborech magisterského studia lze získat z jejich informačních příruček.

6. Studijní plány

Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
BMAS Matematický seminář10/26UMAT RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.2VV 10
BFYS Fyzikální seminář10/26UFYZ Ing. Jitka Brüstlová, CSc.2VV 10
BELS Elektrotechnický seminář10/26UTEE doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.2VV 10
XTEL Tělesná výchova1, 2, 30/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
XIBU Informační bezpečnost uživatelů1, 2, 30/2ICV doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV  
XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... 2, 30/26zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.2VV 3
XAN2 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Marie Žouželková Bartošová3VV  
XAN3 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XAN4 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček2VV  
XPOU Podvojné účetnictví2, 326/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XAN1 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Šárka Rujbrová3VV  
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP2, 30/52zkUTKO Ing. Milan Šimek, Ph.D.3VV 1
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP2, 30/52zkUTKO doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.3VV 1
BUP1 Úvod do obecné psychologie I.226/0zkUJAZ PhDr. Petra Fiľová, Ph.D.3VV  
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA2, 326/52zkUTKO doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.3VV 1
XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XAEU Angličtina pro Evropu2, 30/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku2, 30/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XEKE Ekologie v elektrotechnice2, 326/26zá,zkUBMI doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.4VV 2
XJN5 Němčina nádstavbový kurs2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJA3 Angličtina konverzace20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... 2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XLAD Laboratorní didaktika2, 313/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XEPO Etika podnikání2, 326/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů2, 326/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XPOM Podnikatelské minimum2, 326/26UMEL doc. Ing. Pavel Legát, CSc.4VV 2
BFSL Finanční služby226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
BDSY Daňový systém ČR213/13klUJAZ Ing. Martin Jílek2VV 2
BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... 213/26klUTEE prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.3VV  
XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows30/52zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XPSO Pedagogická psychologie352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
BUBC Úvod do biologie člověka339/0klUBMI doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.4VV 2
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 101 předmět/ů z 3 předmět/ů
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XAN1 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Šárka Rujbrová3VV  
XAN3 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XAN4 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček2VV 3
XAN2 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Marie Žouželková Bartošová3VV  
XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... 1, 2, 30/26zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.2VV  
XIBU Informační bezpečnost uživatelů1, 2, 30/2ICV doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV  
XTEL Tělesná výchova1, 2, 30/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... 1, 2, 313/13klUTEE Ing. Petr Marcoň, Ph.D.3VV  
XPOU Podvojné účetnictví2, 326/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV 1
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP2, 30/52zkUTKO doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.3VV 1
BUP2 Úvod do obecné psychologie II.226/0zkUJAZ PhDr. Petra Fiľová, Ph.D.3VV  
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA2, 326/52zkUTKO Ing. Milan Šimek, Ph.D.3VV 1
XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XAEU Angličtina pro Evropu2, 30/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
XJA3 Angličtina konverzace20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku2, 30/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
BPRS Psychologické praktikum osobnostního ... 20/26UJAZ Ing. Martin Jílek3VV  
BRKJ Řízení a kontrola jakosti2, 326/13UETE Ing. Helena Polsterová, CSc.3VV 2
XKPT Kultura projevu a tvorba textů2, 339/13UJAZ Ing. Martin Jílek5VV 1
XEPO Etika podnikání2, 326/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 1
XLAD Laboratorní didaktika2, 313/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XTPR Technické právo2, 339/0ICV ThMgr. Milan Klapetek3VV 2
XELE Bezpečná elektrotechnika326/0zkUTEE doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.2VV  
XMW5 Programování v .NET a C#326/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW4 Podnikové technologie Microsoft326/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPSO Pedagogická psychologie352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
BFSL Finanční služby326/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 1
BDSY Daňový systém ČR313/13klUJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 11 předmět/ů z 9 předmět/ů
Sk. 21 předmět/ů z 6 předmět/ů
Sk. 32 předmět/ů z 2 předmět/ů

7. Anotace předmětů

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikuXAJD26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
AlgoritmyBALG39P - 13Ozimní semestrzá,zkFIT5
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
Přehled základních datových struktur a jejich použití.
Principy dynamického přidělování paměti.
Specifikace abtraktních datových typů (ADT).
Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, množina, pole, vyhledávací tabulka, graf, binární strom. Algoritmy nad binárním stromem.
Vyhledávání: sekvenční, v neseřazeném a seřazeném poli, vyhledávání se zarážkou, binární vyhledávání, binární vyhledávácí strom, vyvážený strom (AVL). Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami.
Řazení, principy, řazení bez přesunu položek, řazení podle více klíčů. Nejznámější metody řazení: Select-sort, Bubble-sort, Heap-sort, Insert-sort a jeho varianty, Shell-sort, Quick sort v rekurzívní a nerekurzívní notaci, Merge-sort, List-merge-sort, Radix-sort. Sekvenční metody řazení. Rekurze a algoritmy s návratem. Vyhledávání podřetězců v textu. Dokazování programů, tvorba dokázaných programů.
Angličtina konverzaceXJA326Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
Mgr. Agata Walek
- Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, které se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
- Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
- Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Angličtina pro EvropuXAEU26Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Přemysl Dohnal
Inovovaný kurz angličtiny se zaměřením na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Hlavní cíl kurzu představuje komplexní příprava studentů na profesionální vedení pohovorů a porad v anglickém jazyce, tvorbu psaných dokumentů, neformální komunikaci a zejména porozumění kulturnímu prostředí evropských zemí. Výchozím prvkem celé koncepce kurzu však přitom zůstává pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální milieu Evropské unie, jež se dnes namnoze může zdát velmi složité. Celkový rámec semináře proto nabízí také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a především prezentuje angličtinu jako jazyk, který převzal roli nezbytného univerzálního průvodce na evropských cestách a stal se prostředníkem pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit.
Základní formy práce v kurzu: panelová diskuse, prezentace individuálních názorů, interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, prezentace výsledků domácích prací a diskuse k nim. Procvičování - praktické zásady tvorby základních osobních a úředních dokumentů. Jazykové hry a cvičení.
Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1XAN126Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Šárka Rujbrová
Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně, tak i plynně. Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.
Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2XAN226Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Marie Žouželková Bartošová
Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně, tak i plynně.Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1XAN326Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Agata Walek
- standardní kurz pro středně pokročilé zaměřený na obecnou i technickou angličtinu
- zahrnuje gramatickou část s komunikativními typy úloh
- začleňuje četbu, poslech, mluvení i psaní
- rozvíjí dosavadní slovní zásobu
- upevňuje a doplňuje gramatické znalosti
- zabývá se technickými texty s důrazem na jazyk
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2XAN426Cjletní semestrzkUJAZ2
Mgr. Pavel Sedláček
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Angličtina pro elektrotechnické inženýrstvíXAEI26Cjletní semestrzkUJAZ2
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Předmět XAEI je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii technických oborů. Výuka je zaměřena na vývoj a výrobní proces, popis a prezentací technologií, zařízení a jejich součástí, popis technických problémů, možných rizik (včetně situací spojených s bezpečností a riziky v pracovním procesu) a jejich řešení. Do výuky jsou zahrnuty poslechové aktivity zaměřené na technické diskuze; mluvní aktivity, během kterých si studenti procvičují jazyk, který se při výuce naučili; relevantní slovní zásoba předkládaná a procvičovaná v profesním kontextu; zajímavá témata a články. Absolvent předmětu bude schopen charakterizovat v angličtině trendy technického vývoje a směřování výroby, což odpovídá požadavkům profilu absolventa bakalářského studia. Svojí náplní předmět zároveň přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Angličtina pro severní AmerikuXASA26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
M. A. Kenneth Froehling
Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.
Bakalářská práceBBCA52VBletní semestrUAMT5
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru B-AMT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu BBPA, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.
Bezpečná elektrotechnikaXELE26Pletní semestrzkUTEE2
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem
CISCO akademie 1 - CCNAXCA126P - 52Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Předmět je dělen do dvou částí. V první část předmětu je probírán kurz CCNA1, který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz CCNA2, který se zabývá směrováním v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího a středního rozsahu.
CISCO akademie 2 - CCNAXCA226P - 52Lletní semestrzkUTKO3
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
CCNA 3 - Určení a odstranění běžných síťových problémů na 1., 2., 3. a 7. vrstvě s použitím vrstvového modelu. Analýza síťových schémat/grafů. Výběr vhodného síťového média, kabelů, portů a konektorů při propojení přepínačů k dalším síťovým zařízením a stanicím. Sítě s technologií Ethernet a metoda řízení přístupu k médiu. Základní způsoby přepínání, činnost přepínačů Cisco. Počáteční konfigurace přepínače a její ověření. Včetně správy vzdáleného přístupu. Zdokonalené technologie přepínání, např. VLAN, VTP (VLAN Trunking Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), PVSTP (Per VLAN Spanning Tree Protocol) a 802.1q. Jak vytvořit logicky oddělené sítě pomocí VLAN, jak mezi nimi probíhá směrování. Konfigurace, ověření a odstranění závad: VLAN, trunking u přepínačů Cisco, směrování mezi VLAN, VTP a RSTP. Analýza výstupu příkazů show a debug při ověření provozního stavu přepínané sítě Cisco. Ověření stavu sítě a činnosti přepínače s použitím základních nástrojů: ping, traceroute, telnet, SSH (Secure Shell), ARP (Address Resolution Protocol), ipconfig, spolu s příkazy show a debug. Určení a vyřešení běžných problémů s přenosovým médiem v přepínaných sítích, konfiguračními chybami, automatickým nastavením rychlosti a HW chybami přepínače. Správa operačního systému Cisco IOS. Správa konfiguračních souborů Cisco IOS (ukládání, editace, aktualizace a obnovení). Standardy spojené s bezdrátovým prostředím: IEEE, ITU/FCC. Určení a popis použití jednotlivých prvků malé bezdrátové sítě, např. SSID (Service Set Identification), BSS (Basic Service Set), ESS (Extended Service Set). Základní konfigurační parametry bezdrátové sítě zajišťující připojení zařízení ke správnému přístupovému bodu. Porovnání a určení rozdílů mezi bezpečnostními aspekty sítí s otevřeným přístupem, s WPA (Wi-Fi Protected Access), WEP (Wired Equivalent Privacy) a WPA-1/2. Běžné problémy bezdrátových sítí: interference a chybná konfigurace.

CCNA 4 - Síťové prvky potřebné pro komunikace v síti a přes Internet. Základní bezpečnostní opatření u přepínačů: port security, trunk access, management VLAN. Činnost a výhody DHCP a DNS. Konfigurace, ověření činnosti a odstranění závad DHCP a DNS služeb směrovače. Stávající způsoby ohrožení bezpečnosti a nasazení komplexní bezpečnostní politiky předcházení běžným bezpečnostním problémům síťových zařízení, stanic a aplikací. Doporučené postupy pro zabezpeční síťových zařízení. Účel a typy seznamů řízení přístupu ACL. Konfigurace a použití ACL k filtrování síťového provozu. Konfigurace a použití ACL pro omezení přístupu ke směrovači prostřednictvím protokolů telnet a SSH s použitím SDM/CLI (Security Device Manager command-line interface). Ověření, sledování a odstranění závad s ACL v síťovém prostředí. Základní činnost mechanismu překladu adres (NAT). Konfigurace NAT pro danou síť s použitím SDM/CLI.
Odstraňování problémů s NAT. Rozdílné metody připojení k WAN. Konfigurace a ověření činnosti základního sériového spoje WAN. Konfigurace a ověření činnosti PPP (Point-to-Point Protocol) spoje mezi směrovači Cisco. Konfigurace a ověření činnosti Frame Relay na směrovačích Cisco. Odstranění problémů spojených s realizací WAN. Výhody, úloha, vliv a součásti technologie virtuálních privátních sítí (VPN).
CISCO akademie 3 - CCNPXCA352Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět, který je součástí oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.
CISCO akademie 4 - CCNPXCA452Lletní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.
CISCO akademie 5 - CCNPXCA552Lzimní semestrzkUTKO3
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.
Databázové systémyBDBS26P - 39Cpletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Radovan Holek, CSc.
Architektura systémů řízení bází dat. Typy dat, operace nad daty. Základy datové a systémové analýzy. Relační datový model. Normalizace schématu databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty. Jazyky 4. a 4.5 - té generace. Fyzické struktury organizace dat. Transakční zpracování. Architektura klient/server. Databáze a Internet. Technologie XML. Ochrana, sdílení dat.
Daňový systém ČRBDSY13P - 13Czletní semestrklUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Kurz seznamuje se strukturou daňového systému České republiky. Stručně vysvětluje principy daňové evidence včetně základních norem souvisejících s podnikáním jednotlivce. Poukazuje na instituce státní správy, které nejvíce ovlivňují podnikatelské prostředí, a postupy při komunikaci s nimi. Kurz obsahuje také řešení daňových příkladů.
Desktop systémy Microsoft WindowsXMW126P - 26Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do administrace Windows
úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
vzdálená správa a Remote Desktop,
Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Efektivní čtení odborných anglických textůXARE26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Marcela Borecká
Kurs je zaměřen tak, aby si studenti zlepšili efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu a aby to dokázali následnou diskusí. Studenti pracují s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), učí se různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), dosahují tak rozšiření běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Kurs je jednosemestrální.

Ekologie v elektrotechniceXEKE26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI4
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Předmět se věnuje strategii trvale udržitelného rozvoje, základním zákonům ekologie, životnímu prostředí člověka. Dále chemickým a fyzikálním aspektům životního prostředí - působení a hodnocení hluku, vibrací, elektrostatických, magnetických a elektromagnetických polí, radioekologii. Vysvětluje monitorování základních parametrů životního prostředí, architekturu geografického informačního systému. Uvádí hygienické limity fyzikálních polí. Probírá ekologické audity a posuzování vlivu na životní prostředí, nakládání s odpady a legislativu životního prostředí.
Elektrické pohonyBEPB26P - 26Lzimní semestrzá,zkUVEE5
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.
Základní kurs navazuje na mechaniku, teorii elektrických strojů a výkonovou elektroniku, vytváří syntetizující pohled na požadavky a možnosti elektrických pohonů. Vysvětluje principy a metody stanovení výkonových částí a uzlů při respektování statických a dynamických vlastností DC a AC motorů ve spojení s výkonovými polovodičovými měniči. Jedním z hlavních cílů kursu je syntéza kaskádní regulační struktury elektrického pohonu se stejnosměrným motorem. Aplikační oblast pak zahrnuje veškeré pracovní mechanismy přeměňující elektrickou energii v mechanickou práci v rozličných pracovních strojích na různých výkonových úrovních.
Elektronické měřicí systémyBEMS26P - 26Lletní semestrzá,zkUAMT5
Ing. Marie Havlíková, Ph.D.
Předmět se zabývá moderním přístupem k realizaci měření - použitím a prací s elektronickými měřicími systémy. Je orientován na problematiku technických prostředků automatizace - standardním stykovým systémům, eliminaci nepřesností měření, využitím DSP v měřicí technice. Zabývá se i výběrem součástek použitých v měřicích přístrojích
Elektronické součástkyBESO39P - 13Cz - 26Lletní semestrzá,zkUMEL7
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.
Základy fyziky polovodičů. Přechod PN. Polovodičová dioda. Bipolární tranzistor. Unipolární tranzistory. Spínací prvky tyristor, triak, diak, tranzistor IGBT. Optoelektronické prvky. Vakuové a mikrovlnné součástky.
Elektrotechnický seminářBELS13Cz - 13Lzimní semestrUTEE2
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
Předmět má vyrovnávací charakter, umožní absolventům gymnázií neelektrotechnických sš porozumět náročnějším oblastem předmětu Elektrotechnika 1 a získat praktické dovednosti při realizaci laboratorních experimentů.
Témata předmětu jsou základy měření v laboratořích, dále pak způsoby výroby a přenosu elektrické energie. Studenti si také procvičí praktické aplikace speciálních i univerzálních metod analýzy rezistorových obvodů, se kterými se setkávají v předmětu BEL1.
Elektrotechnika 1BEL126P - 13Cp - 13Lzimní semestrzá,zkUTEE5
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc.
Předmět se věnuje základům elektrotechniky a zejména teorii elektrických obvodů. V úvodu předmětu jsou probírány univerzální i speciální metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním ustáleném stavu. V další části se studenti seznámí s popisem a klasifikací časově proměnných veličin. Následuje úvod to teorie analýzy nelineárních obvodů pomocí grafických i numerických metod. Další část předmětu se věnuje magnetickým obvodům, jejich popisu a základním metodám řešení, včetně obvodů s permanentními magnety. Důležitou součástí předmětů jsou laboratorní cvičení a výpočetní cvičení, ve kterých se studenti procvičí v aplikaci získaných teoretických poznatků. Součástí předmětu je i seznámení s bezpečnostními předpisy nutnými pro laboratorní výuku.
Elektrotechnika 2BEL226P - 19Cp - 20Lletní semestrzá,zkUTEE6
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc.
Předmět se věnuje základům elektrotechniky a rozšiřuje znalosti získané v předmětu BEL1. V úvodu předmětu jsou probírány univerzální i speciální metody analýzy lineárních obvodů v harmonickém ustáleném stavu včetně vícefázových obvodů. V další části se studenti seznámí s vlastnostmi článků RC, RL a rezonančních obvodů RLC. Následuje seznámení s klasickou a operátorovou metodou řešení přechodných dějů v lineárních obvodech, studenti se naučí určovat odezvu obvodu na standardní signály a signály obecného tvaru. Poslední částí předmětu je teorie přenosových homogenních vedení.
Etika podnikáníXEPO26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.
Finanční službyBFSL26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Kurz seznamuje s nejpoužívanějšími instrumenty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a to se zaměřením jak na individuální, tak korporátní klientelu. Dále také budou krátce zmíněny další finanční instituce v rámci ČR a jejich hlavní funkce, např. factoringové a leasingové společnosti, podílové a penzijní fondy, stavební spořitelny. Studenti tak získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.
Fyzika 1BFY126P - 7Cz - 6Cp - 26Lzimní semestrzá,zkUFYZ6
RNDr. Pavel Dobis, CSc.
Předmět se nejdříve věnuje základům mechaniky částic, které jsou pak využity při zkoumání vlivu sil, které na částice působí ve fyzikálních polích. Podstatná část předmětu je věnována elektrickému a magnetickému poli, jejich vzniku, zákonům a společné podstatě vedoucí k pojmu elektromagnetické pole a Maxwellovým rovnicím.
Fyzika 2BFY239P - 7Cz - 6Cp - 13Lletní semestrzá,zkUFYZ6
doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu si studenti rozšíří znalosti z teorie kmitů a seznámí se se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisem. Na obecnou teorii vln navazuje část věnující se elektromagnetickému vlnění a optice. Dále budou studenti seznámeni se základními pojmy a vztahy z termodynamiky. Závěrečné přednášky jsou věnovány základům kvantové mechaniky a jejím aplikacím v teorii laserů a pásové teorii pevných látek.
Teoretická cvičení se tematicky shodují s přednáškami a jsou zaměřena na rozvíjení schopnosti aplikace teoretických znalostí na řešení konkrétních fyzikálních úloh. V laboratorních cvičeních si studenti prakticky ověří některé fyzikální zákonitosti probírané v rámci přednášek.
Znalosti z předmětu Fyzika 2 budou studentům sloužit při studiu řady odborných předmětů, se kterými se setkají během dalšího studia.
Fyzikální seminářBFYS26Czzimní semestrUFYZ2
Ing. Jitka Brüstlová, CSc.
Předmět nejdříve opakuje na středoškolské úrovni základy mechaniky částic, které jsou pak využity při zkoumání vlivu sil, které na částice působí v jednoduchých elektrických a magnetických polích. Podstatná část předmětu je věnována elektrickému a magnetickému poli a porovnání jejich zjednodušeného středoškolského popisu s popisem, se kterým se postupně seznamují ve Fyzice 1.
Informační bezpečnost uživatelůXIBU2Czletní semestrICV3
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti:
• Internet a legislativa (autorský zákon, využívání legálního softwaru, problematika stahování, ochrana osobních údajů)
• Bezpečné chování na síti (eliminace phishingu, boj proti hoaxu a spamu, používání antivirů a firewallů)
• Elektronický podpis, bezpečná identita, správa hesel
Inženýrská pedagogika a didaktikaXIPD52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.
Komunikační technologieBKOM26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.
Konstrukce elektronických zařízeníBKEZ39P - 26Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Konstrukce a vlastnosti signálových spojů, napájecí zdroje a rozvody - odrušení a zemní smyčky. Parazitní jevy a jejich potlačení - vazby u vstupních a výstupních obvodů, parazitní kapacity a indukčnosti, termoelektrické napětí, přepětí na indukční zátěži, odrazy na vedení, přeslechy. Stínění proti elektrickému a magnetickému poli, ekvipotenciální stínění. Výběr součástek a aplikační doporučení - diskrétní prvky, operační zesilovače, komparátory, elektronické spínače, A/D a D/A převodníky, vzorkovače s pamětí, číslicové obvody, mikroprocesory. Mechanická konstrukce: řídicí, ovládací a indikační prvky - rozmístění na předním panelu, konstrukce přístrojových skříní, odvod tepla, termostaty. Plošné spoje, plošné drátové spoje, připojování vodičů a součástek. Bezpečnostní požadavky na konstrukci přístrojů. Metodika oživování elektronických přístrojů.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13Czletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Laboratorní didaktikaXLAD13Pletní semestrUJAZ0
Ing. Martin Jílek
- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora
Lékařská diagnostická technikaBLDT26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Předmět se věnuje popisu principů funkce a konstrukční řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve). Dále jsou uvedeny základní principy a konstrukční řešení lékařských zobrazovacích systémů (zobrazovací systémy rentgenové, gama zobrazovací systémy a ultrazvukové zobrazovací systémy). Praktické zkušenosti získají studenti s prostředím LabView, které bude využito pro akvizici a zpracování biosignálů spolu s převodníky od firmy Vernier a akvizičními kartami National Instruments.
Matematický seminářBMAS26Czzimní semestrUMAT2
RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.
Rovnice, nerovnice, vektory, elementární funkce, derivace, integrály, posloupnosti, řady.
Matematika 1BMA152P - 14Cp - 12Ozimní semestrzá,zkUMAT7
doc. RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.
Základní matematické pojmy. Funkce, inverzní funkce, posloupnosti. Vektorové prostory, základní pojmy, lineární kombinace vektorů,lineární závislost,nezávislost vektorů, báze, dimenze vektorového prostoru. Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, limita, spojitost, derivace funkce. Derivace vyšších řádů, l´Hospitalovo pravidlo, průběh funkce. Integrální počet funkcí jedné proměnné, primitivní funkce, neurčitý integrál. Metody přímé integrace. Metoda per partes, substituční metoda, integrace některých elementárních funkcí. Určitý integrál a jeho aplikace. Nevlastní integrál. Nekonečné číselné řady, kritéria konvergence. Mocninné řady, Taylorova věta, Taylorova řada.
Matematika 2BMA239P - 14Cp - 12Oletní semestrzá,zkUMAT6
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
Funkce více proměnných, parciální derivace, gradient. Obyčejné diferenciální rovnice, základní pojmy, analytické metody řešení, příklady užití diferenciálních rovnic. Diferenciální počet v komplexním oboru, derivace funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, holomorfní funkce. Integrální počet v komplexním oboru, Cauchyova věta, Cauchyův vzorec, Laurentova řada, singulární body, residuová věta. Laplaceova transformace, pojem konvoluce, praktické aplikace. Fourierova transformace, souvislost s Laplaceovou transformací, ukázky použití. Z-transformace, diskrétní systémy, diferenční rovnice.
Matematika 3BMA326P - 14Cp - 12Ozimní semestrzá,zkUMAT5
Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D.
Obsahem předmětu jsou základy dvou matematických disciplín: pravděpodobnosti a numerických metod.
Po seznámení se základními pojmy je v pravděpodobnosti hlavní pozornost zaměřena na náhodné veličiny diskrétního a spojitého typu. Závěr kurzu pravděpodobnosti je věnován testování statistických hypotéz.
V části numerické metody se probírá řešení nelineárních rovnic a soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí pomocí interpolačního polynomu, splajnu a metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování a nakonec numerické řešení diferenciálních rovnic.
Materiály a technická dokumentaceBMTD26P - 9Cz - 12Cp - 18Lzimní semestrzá,zkUETE6
doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Dielektrické a izolační materiály. Polovodičové materiály. Materiály pro optoelektroniku.
Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro DPS. Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace.
MikroprocesoryBMIC26P - 39Cpletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Tomáš Macho, Ph.D.
Předmět je zaměřen na základy logických obvodů a mikroprocesorových a embedded systémů. Studenti se seznámí s návrhem kombinačních a sekvenčních logických obvodů, principem činnosti mikroprocesorů, použitím mikrokontrolérů, paměťovými systémy a správou paměti. Ve cvičeních studenti získají praktické zkušenosti s programováním mikrokontrolérů v assembleru a jazyce C.
Modelování a simulaceBMOD26P - 13Cz - 7Cp - 6Oletní semestrzá,zkUAMT5
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Model, modelování, simulace, emulace. Modely dynamických systémů. Numerické metody řešení spojitých dynamických systémů. Modelování pomocí Lagrangeových rovnic. Modelování pomocí vazebních grafů. MATLAB-Simulink nástroj pro modelování dynamických systémů. Systémy diskrétních událostí.
Moderní prostředky v automatizaciBMPA26P - 39Cpletní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Předmět je zaměřen na použití znalostních systémů v automatizaci. V tomto kontextu jsou vysvětleny pojmy data, informace a znalosti. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku expertních systémů, umělých neuronových sítí, strojového učení, tvorbu a řešení inovačních zadání a počítačového vidění.
Měření fyzikálních veličinBMFV26P - 39Lletní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Kurz poskytuje studentům přehled používaných základních principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření fyzikálních (neelektrických) veličin. Na příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišností oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů a sběru, zpracování a vyhodnocení naměřených výsledků.
Měření v elektrotechniceBMVE26P - 39Lzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice měření elektrických a částečně i neelektrických veličin v elektrotechnice. Důraz je kladen srovnání úrovně zanlostí v této oblasti, praktickou práci s měřicími přístroji a postupy pro zpracování naměřených dat. Týká se těchto oblastí:
Klasifikace přístrojů pro měření elektrických veličin. Zásady správného měření. Analogová měřicí ústrojí. Přístroje pro měření aktivních el.veličin. Záznamníky a analogové osciloskopy. Číslicové osciloskopy a spektrální analyzátory. Měření časového intervalu , frekvence a fáze. Přístroje pro měření proudu, výkonu. Přístroje pro měření pasivních el. veličin. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Zobrazování charakteristik. Zkoušeče polovodičových součástek. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti. Automatizae měření. Měření magnetických a jiných veličin.
Návrhové systémy plošných spojůBNSP26P - 36Cp - 3Ozimní semestrzá,zkUETE6
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
Systémy pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů (ORCAD, PADS). Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), návrh DPS. Tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS.
Němčina nádstavbový kursXJN526Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurz je určen jak pro studenty, kteří absolvovali kurz JN3, tak pro studenty, kteří jsou pokročilí a zvládli základy německé mluvnice, ale potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích.Kromě běžných témat se účastník kurzu naučí psát životopis, seznámí se s pojmy z oblasti internetu a s tématy hospodářské němčiny.Součástí výuky je i práce s odbornými texty, poslech a práce s poslechovým a čteným textem. Jde o specializovaný kurz.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene IXJN326Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Odborná praxeBXBA160OPletní semestrUAMT0
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Odborná praxe trvá v celkové délce 4 týdny (160 odpracovaných hodin). Je absolvována v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si student zařizuje sám. Praxi je potřeba vykonat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT.
Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky – souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 2 týdny (10 pracovních dnů).
Operační systémyBOSY39P - 13Oletní semestrzá,zkFIT5
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Pojem operačního systému (OS) jako součásti programového vybavení. Architektura OS, klasifikace OS. Přehled operačních systémů. UNIX: Jádro OS, jeho struktura, volání služeb jádra. Uživatelské rozhraní OS, příkazový jazyk, textové a grafické rozhraní. Přepínání kontextu, multitasking. Základní principy
implementace OS UNIX. Systémy ovládání souborů. Správa procesů, virtuální paměť. Základní koncepce síťových propojení, Internet, TCP/IP. Správa a bezpečnost OS.
Pedagogická psychologieXPSO52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Podnikatelské minimumXPOM26P - 26Czzimní semestrUMEL4
doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
Předmět se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy:
1.Sledování elementárních ekonomických operací v podniku, dopad operací do účetních výkazů (rozvaha, výsledovka). Druhy nákladů (fixní, variabilní), nákladové modely pro hromadnou výrobu.
2.Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva.
3.Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní (u každé daně je popsán poplatník daně, předmět zdanění a základ daně, aktuální daňové sazby, výpočet výše daně, popis způsobu výběru daně). Zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení.
4.Časová hodnota peněz (úročení a budoucí hodnota, odúročení a současná hodnota budoucích příjmů, výnosnost a vliv faktoru rizika).
Podnikové technologie MicrosoftXMW426P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26Czletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Použití PC v měřicí techniceBPMT26P - 26Cp - 13Lletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Předmět se zabývá programováním měřicích systémů a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci. Studenti poznají užívané SW prostředky různých výrobců s důrazem na software firmy National Instruments (LabVIEW). Na uživatelské úrovni se naučí používat HW prostředky pro měření. Pozornost je věnována i systémům nezaložených na PC a systémům na bázi OS reálného času. V rámci cvičení mohou studenti získat (po vykonání zvláštní zkoušky) mezinárodně uznávanou certifikaci NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).
Počítače a programování 1BPC1A26P - 26Cpzimní semestrklUAMT5
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
První část předmětu je zaměřena na seznámení studentů s informačními systémy fakulty a university, základy informatiky jako číselné soustavy, binární aritmetika, reprezentace desetinných čísel, kódování znaků, Von Neumannovy principy a koncepce počítače, základy operačních systémů (OS), práce v OS UNIX/Linux a základy počítačových sítí. Druhá část předmětu se věnuje algoritmizaci a základům programování v jazyce C. Studenti by se měli naučit používat proměnné jazyka C, přiřazovací příkazy, aritmetické, bitové, logické a relační operátory, příkazy větvení a cyklů a používání funkcí.
Počítače a programování 2BPC2A26P - 26Cpletní semestrklUAMT5
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Předmět je zaměřen na získání základních znalostí programovacího jazyka C a programátorských zkušeností.
Získané znalosti: základy jazyka C, standardní knihovny jazyka, mechanismus správy paměti v jazyce C a ukazatele, složené datové typy jazyka, práce se soubory, návrh vlastních knihoven jazyka, implementace základních algoritmů, programovací styly, kultura správy zdrojových souborů. Seznámení s testováním a hodnocením bezpečnosti programu. Rozšíření a odlišnosti jazyka C pro embedded zařízení, normy jazyka: C99, C1X.
Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůBMEM13P - 26Cpzimní semestrklUTEE3
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
Předmět se věnuje rozšíření základních poznatků z teoretické elektrotechniky, teorie elektromagnetického pole a numerického modelování při aplikaci vybraných numerických metod. Metoda konečných prvků a její možnosti pro řešení úloh elektromagnetického pole s příklady aplikací analýzy návrhů zařízení a komponentů cestou interpretace elektromagnetických polí zejména statických, stacionárních, kvazistacionárních a kvazistatických. Výuka je výrazně podpořena využitím zejména programových prostředků systému ANSYS (Multiphysic, Workbench, Maxwell). Prostředkem výuky je zvládnutí ANSYSu jako nástroje, je vysvětlován a procvičován přístup k programování a využití silných stránek systému, názorně demonstrována filozofie systému, ukázána a na příkladech procvičována návaznost na další CAD/CAE/CAM parametrického systému SOLIDWORKS a budována tak provázanost se znalostmi a dovednostmi z předmětu BTMP.
Počítačová cvičení jsou připravena pro řešení vybraných úloh z široké oblasti elektrotechniky a elektroniky v prostředí ANSYS v návaznosti na 3D parametrický modelář - SOLIDWORKS.

Praktické programování v C++BPPC26P - 26Cp - 13Ozimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Miloslav Richter, Ph.D.
Předmět se věnuje praktickému zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C (v návaznosti na látku probranou v předmětu BPC2A).
Studenti se seznámí se základními neobjektovými rozšířeními jazyka C, se základy objektového programování. Dále se seznámí s nástroji pro tvorbu programu v C++ a standardními knihovnami.
Programovatelné automatyBPGA26P - 39Lletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Radek Štohl, Ph.D.
Programovatelné automaty v řízení technologických procesů.
Řídící systém výrobního podniku.
Reléové řídící systémy, programovatelné automaty .
Ovládací a dohlížecí systém SCADA
Systémy pro řízení podniku (ERP), informační systém MES, funkční oblasti MES - systému operativního řízení výroby
Celý řídící a informační systém výrobního podniku
Obecné vlastnosti programovatelných automatů, obecný přehled, provedení programovatelných automatů, hardwarová konfigurace PLC Siemens S7-300, adresování signálových modulů, kategorie programovatelných automatů.
Propojení programovatelných automatů v sítích, Mulmulti-Point Interface (MPI), úrovně komunikace, procesní úroveň, úroveň řídících buněk, úroveň řízení výroby.
Základy programování, konfigurace modulů, paměťové oblasti v CPU.
Programovací jazyk STL, zpracování programu, provozní režimy, bloky programu, adresace proměnných, proměnné a konstanty.
Základní funkce, logické funkce, paměťové funkce, funkce načítání a přenosu, operace s akumulátory, časovače, čítače, operace porovnávání, aritmetické funkce, převodní operace.
Zpracování analogových signálů v PLC, reprezentace analogových hodnot, standardizace analogových hodnot , použití analogových modulů v regulační smyčce.
Programování technologických procesů, kritéria řídících systémů s PLC, standardizace programů PLC .
Sekvenční programování PLC pomocí funkčních a datových bloků, funkční algoritmy (popisy), grafická forma sekvenčního programování, SIMATIC S7-GRAPH, sekvencer.
Modulová struktura programů v PLC, hierarchie modulů, Programové funkce modulového systému.
Komunikace PLC s ovládacími a vizualizačními systémy, komunikace PLC a SCADA, hardware a software pro podporu komunikace, ovladače.
Řídící systémy na bázi PC, řídící systémy Slot PLC, řídící systémy Soft PLC, SoftPLC versus PLC.

Laboratorní cvičení se dělí na dvě části. V první části se studenti seznámí s PLC Allan-Bradley od Rockwell Automation. V druhé části budou cvičení probíhat na automatech SIMATIC od firmy Siemens. Programuje se PLC řízení různých modelů technologických procesů a zařízení a to v logickém i sekvenčním způsobu programování.
Programování v .NET a C#XMW526P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.
Projektování silových a datových rozvodůBPSD26P - 6Cz - 21Cp - 12Lzimní semestrzá,zkUEEN6
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.

Předmět je orientován převážně na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.

V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.

Další doplňující informace a hlavně materiály je možné čerpat z http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz.old/mpsd/. Pozor! Stránky již nejsou aktualizované, takže osnova a popisný text je neplatný! Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.
Prostředky průmyslové automatizaceBPPA26P - 30L - 9Ozimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Radek Štohl, Ph.D.
Přehled automatizačních prostředků, procesní instrumentace a standardizovaných rozhraní. Akční členy, řídicí úroveň a operátorská úroveň řízení. Systémy pro řízení výroby. Přehled kůmyslové komuikace, průmyslové sběrnice a sítě. Průmyslový Ethernet. Základy systémů reálného času.
Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznáníBPRS26C1letní semestrUJAZ3
Ing. Martin Jílek
Kurz podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik k rozvoji sebepoznání.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato i s poznatky mimojazykovými.
Rádiové a mobilní komunikaceBRMK26P - 26Lletní semestrzá,zkUREL5
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Předmět je zaměřen na digitální mobilní komunikační systémy. V první části předmětu je provedeno rozdělení mobilních systémů, popsán jejich dosavadní vývoj, uvedeny obecné principy zpracování signálů v mobilních systémech, popsána architektura mobilních systémů a uvedeny rušivé vlivy působící na signál v rádiovém prostředí, včetně možností jejich eliminace. Ve druhé části předmětu jsou popsány nejznámější mobilní systémy (GSM, UMTS, WiMAX, IEEE 802.11, Bluetooth). Pozornost je věnována i vývoji mobilních komunikací a perspektivním mobilním systémům (LTE, HAPS, ITS). V laboratorních cvičení provádějí studenti měření nejen na komerčních mobilních systémech (T-Mobile CZ), ale i na dílčích částech mobilních systémů (mobilní terminály). Pro měření je použita špičková měřicí technika.
Semestrální projektBBPA39Przimní semestrklUAMT3
Ing. Soňa Šedivá, Ph.D.
Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná bakalářská práce studenta.
Serverové systémy Microsoft WindowsXMW226P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).
Signály a systémyBSAS52P - 13Ozimní semestrzkUAMT6
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
Úvod, motivace, rozdělení signálů. Signály se spojitým časem, Fourierova transformace, frekvenční spektrum signálu. Lineární spojité systémy, vnější popis systémů. Stabilita spojitých systémů. Signály s diskrétním časem, vzorkování. Diskrétní Fourierova transformace, spektrum signálu. Pojem diskrétního lineárního systému, vnější popis diskétních systémů. Stabilita diskrétních systémů. Diskretizace spojitých systémů.
Subsystémy PCBSPC26P - 39Lletní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Karel Horák, Ph.D.
Vnitřní struktura počítačů PC a jejich komunikace s vnějším prostředím (přerušení, DMA, sériové rozhraní, grafické karty). Činnost obvodu se podrobně rozebírá s ohledem na návrh uživatelských karet. Pracuje se s PC v reálu (měření signálu na sběrnicích, návrh a oživování obvodů, karet, atd.). Signálové procesory TI a jejich spolupráce s PC. Vyžadují se základní znalosti programování v jazyce C nebo v Pascalu.
Síťové technologie Microsoft WindowsXMW352Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Technické právoXTPR39Pletní semestrICV3
ThMgr. Milan Klapetek
Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.
Terapeutická a protetická technikaBTPT26P - 26Lletní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Principy a konstrukční řešení přístrojů a systémů užívaných v terapii a chirurgii - elektrická stimulace tkání a orgánů, magnetoterapie, využití ionizujícího a neionizujícího záření, ultrazvuku, nízkých teplot. Podpora a a náhrada orgánů. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus.
Tělesná výchovaXTEL26Oletní semestrCESA0
RNDr. Hana Lepková
Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorandského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kurzy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
Vybrané partie z matematikyBVPM39P - 13Ozimní semestrzkUMAT5
doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc.
Obsahem předmětu jsou základy výpočtu nevlastního vícerozměrného integrálu a základy řešení lineárních diferenciálních rovnic užitím delta funkce a váhové funkce.
Po seznámení se základními pojmy je hlavní pozornost zaměřena na výpočty nevlastních vícerozměrných integrálů na neohraničených množinách a z neohraničených funkcí.
V části lineárních diferenciálních rovnic se probírají metody řešení lineárních diferenciálních rovnic a soustav lineárních rovnic a to eliminační metoda, metoda vlastních čísel a vektorů, metoda variace konstant, metoda neurčitých koeficientů včetně stability řešení.
Vybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněBPZE13P - 13Czletní semestrklUTEE3
Ing. Petr Marcoň, Ph.D.
Předmět se věnuje výkladu vybraných partií základů elektrotechniky v anglickém jazyce. Jsou probrány způsoby analýzy lineárních obvodů ve stacionárním i harmonickém ustáleném stavu, včetně trojfázové soustavy. Předmět se dále věnuje nelineárním a magnetickým obvodům a také teorii homogenního přenosového vedení. Přednášky jsou vedeny v angličtině.
Výkonová elektronikaBVEL39P - 14Cz - 12Lzimní semestrzá,zkUVEE6
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka
Definice výkonového měniče, princip bezeztrátovosti. Základní čtyři typy měničů: stř/ss, stř/stř, ss/ss, ss/stř. Kaskáda více měničů, ss. meziobvod. Statické tepelné jevy. Chlazení polovodičů. Požadovaný tepelný odpor chladiče. Činný výkon; jeho výpočet ve zvláštních případech. EMC v nf. oblasti, účiník.
Výkonové spínací součástky, přehled: neřiditelné (D), polořiditelné (Ty, Tr), celořiditelné (BT, MOS-FET, IGBT, GTO). Mezní, statické, dynamické parametry.
Vybrané kapitoly z teorie polovodičů. Struktura čipu výkonových prvků: dioda rychlá, pomalá, tyristor symetrický, nesymetrický, bipolární tranzistor, MOS-FET, IGBT, GTO. Podrobná analýza zapínacího a vypínacího děje v tranzistorech. Výpočet přepínacích ztrát.
Usměrňovače: stř/ss. Třídění: neřízené, řízené, polořízené, uzlové/můstkové, m-fázové, q-pulsní, s/bez nulové diody. Síťové stejnosměrné napaječe tranzistorových měničů. Střídavé měniče napětí, stř/stř: 1-fáz, 3-fáz. IO pro fázové řízení triaků. Stejnosměrné tranzistorové pulsní měniče ss/ss. Analýza měniče pracujícího v I. Q. Střídače jednofázové, trojfázové, ss/stř. Řízení ss. pulsních měničů a střídačů: PWM pro stejnosměrné měniče, sinusová PWM pro střídače 1-fáz, 3-fáz. Magnetické jevy ve výkonové elektronice. Transformátor. Obvodový model transformátoru napětí, proudu. Stejnosměrné pulsní měniče s transformátorem: Pouze přehled, jednočinný propustný měnič.
Výpočetní technika v automatizaciBVTA26Cpletní semestrUAMT2
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.
Kurs je zaměřen na seznámení se základy programu MATLAB, modelování jednoduchých úloh, základy programu Simulink a na demonstrační úlohy.
Zpracování a digitalizace analogových signálůBZDA26P - 39Lzimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Předmět se zabývá problematikou návrhu analogových obvodů pro zpracování signálů ze snímačů včetně představení nástrojů pro simulaci a analýzu elektronických obvodů, sběr a zpracování signálů, a hardwarových prostředků pro praktický návrh elektronických obvodů. Studenti se seznámí se základními zapojeními pro úpravu signálů z aktivních a pasivních snímačů - použití můstků, proudových zdrojů, zesilovačů a filtrů. Dále jsou podrobněji rozebrána obvodová řešení pro odporové, kapacitní a indukčnostní snímače, úprava a zpracování signálů z termočlánků, fotodiod a snímačů s piezoelementem. Pozornost je věnována také proudovým smyčkám, smíšený a izolovaným rozhraním a obvodům pro digitalizaci analogových signálů včetně konkrétních řešení snímačů s digitálním výstupem.
Zpracování vícerozměrných signálůBZVS26P - 39Cpzimní semestrzá,zkUAMT6
Ing. Karel Horák, Ph.D.
Předmět Zpracování vícerozměrných signálů se věnuje jednorozměrným časovým signálům a dvourozměrným obrazovým signálům. Hlavní náplní předmětu jsou metody a postupy pořízení a číslicového zpracování signálů a obrazů.
Základy počítačové grafikyBIZG39P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkFIT6
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikace. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL. 2D metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, B-spline, NURBS), ořezávání čárových objektů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. 3D metody a algoritmy pro: transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Metody fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Zpracování obrazu jako vícerozměrného signálu, antialiasing.
Základy robotikyBROB39P - 10Cp - 10L - 6Oletní semestrzá,zkUAMT6
prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
Historie, současnost, trendy a budoucnost v robotice. Přehled průmyslových robotů, kinematické koncepce, důležité parametry. Kinematika průmyslových robotů, úlohy kinematiky. Homogenní transformace a její použití. Manipulátor prakticky - portfolio firmy (typy a velikosti robotů), popis programovacího jazyka, ukázka způsobu programování. Snímače v robotice - mobilní, stacionární. Pohony v robotice - elektrické motory, netradiční pohony. Mobilní robotika - úvod. Typy podvozků mobilních robotů. Základy navigace, sebelokalizace a mapování - vnitřní, vnější navigace. Základy teleprezence. Nasazení robotů, aplikace.
Úvod do biologie člověkaBUBC39Pzimní semestrklUBMI4
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Předmět prezentuje průřez anatomií a fyziologií člověka, základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Dále je uveden přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.
Úvod do obecné psychologie I.BUP126Pzimní semestrzkUJAZ3
PhDr. Petra Fiľová, Ph.D.
Kurz seznamuje s vědeckými poznatky z oblasti studia poznávacích procesů - kognitivní psychologie. Poskytuje přehled o tradičních i moderních teoriích fungování lidské mysli. Mezi přednášenými oblastmi jsou řazena témata stavby a funkce lidského mozku, stavy pozornosti a vědomí, stavba a funkce lidských smyslů a psychologických procesů s nimi spojených (čití a vnímání). Nedílnou součástí kurzu je i seznámení s poznatky psychologie paměti, psychologie vytváření mentálních reprezentací i úžeji lidské představivosti.
Úvod do obecné psychologie II.BUP226Pletní semestrzkUJAZ3
PhDr. Petra Fiľová, Ph.D.
Absolvování kurzu vede k osvojení tradičních i moderních teorií a vědeckých poznatků kognitivní psychologie. Tato znalost přispívá k celostnějšímu chápání funkce lidského mozku a psychiky. Přednášky se zaměřují především na oblast lidského myšlení, usuzování a rozhodování, na oblast lidské tvořivosti, vztahu lidské a umělé inteligence. Součástí přednášek je též problematika vývoje poznávacích procesů, a dále psychologie motivace, emocí a psychologie vůle.
Číslicová řídicí technikaBCRT39P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT6
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.
Návrh, realizace a ověření různých variant spojitých a diskrétních regulátorů PID. Optimalizace nastavení parametrů a struktur PID regulátorů. Úvod do adaptivních adaptivních regulátorů. Řízení technologických procesů (základní struktury, operační systémy reálného času, příklady). Styk řídicího systému s prostředím. Čidla, normalizační členy, propojení, vliv rušení a jeho omezení, číslicová a analogová filtrace signálu. Binární řízení, Petriho sítě a GRAFCET.
Řídicí elektronikaBREB39P - 26Lzimní semestrzá,zkUVEE6
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka
Řídicí obvody analogové a digitální.
Tranzistory bipolární a unipolární v lineárním režimu, ve spínacím režimu. Vnitřní struktura operačních zesilovačů, praktická zapojení s OZ. Logické obvody kombinační a sekvenční, vnitřní struktura obvodů TTL, CMOS. Paměti. Praktické obvodové zásady jejich úspěšného použití. A/D převodníky. D/A převodníky. Speciální obvody. Snímače elektrických a neelektrických veličin.
Řízení a kontrola jakostiBRKJ26P - 9Cp - 4Oletní semestrUETE3
Ing. Helena Polsterová, CSc.
Předmět se věnuje základním pojmům z oblasti jakosti, výstavby systémů jakosti v oraganizacích, významu systému jakosti v ekonomice podniku.jakosti výrobků a služeb. Studenti jsou seznámeni s úlohou norem ISO, EN, ČSN v systémech řízení a přehledem moderních přístupů zabezpečování jakosti. Dále se předmět věnuje problematice metrologie a zkušebnictví.
Řízení a regulace 1BRR139P - 10Cz - 8Cp - 8Lletní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D.
Základní pojmy v teorii řízení. Řízení v otevřené smyčce a se zpětnou vazbou. Jednoduché regulátory reléového a proporcionálního typu(spojité i diskrétní). Metody popisu, analýzy a syntézy regulačních obvodů. Vyhodnocování kvality regulačního děje. Stabilita systémů se zpětnou vazbou. Ustálené a dynamické odchylky. Metoda kořenového hodografu. PID regulátory. Hlavní typy rozvětvených obvodů. Číslicové regulátory PSD. Vícerozměrové regulační obvody
Řízení a regulace 2BRR239P - 10Cz - 10Cp - 6Lzimní semestrzá,zkUAMT6
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
Předmět se zaměřuje na analýzu chování a syntézu řízení pro složitější systémy, zejména nelineární. Během jeho studia je diskutována problematika stability nelineárních systémů, získání globálního představy o chování systému a návrh řídících algoritmů. Rovněž jsou objasněny základní možnosti návrhu regulátoru umožňujícího robustní řízení a identifikace parametrů řízeného systému.
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS si studenti osvojí základy technické španělštiny a zdokonalí a upevní si tyto znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

Odborná praxe v celkové délce trvání 4 týdnů absolvovaná v podnicích a firmách elektronického průmyslu, v rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí.
Praxi si zařizuje student sám, příp. požádá (v dostatečném časovém předstihu) o organizační pomoc oborovou radu studijního oboru B-AMT. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky, souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 2 týdny.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:
- prezentace a obhajoby zpracované bakalářské práce,
- ústní zkoušky, jejíž obsah tvoří vybraná témata povinných předmětů absolvovaných během studia,
- ústní zkoušky, jejíž obsah tvoří vybraná témata, zpravidla volitelných předmětů, absolvovaných během studia, jejichž skladbu si student může zvolit sám.
Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu.
Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který převzal zadání bakalářské práce a odevzdal ji v řádném termínu uvedeném v časovém plánu akademického roku a který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro uzavření bakalářského studia. Termíny a způsob zveřejnění témat výběru bakalářských prací stanoví oborová rada studijního oboru AMT. Písemné zadání bakalářské práce je studentu, který hodlá řádně ukončit studium v daném akademickém roce, předáno začátkem tohoto akademického roku.
Ústní zkoušky jsou z předmětů, ve kterých jsou zastoupeny tématické okruhy z oblastí teorie řízení, měření fyzikálních veličin, elektronické měřicí systémy, robotika a průmyslová automatizace.
Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky je dán doplňující směrnicí děkana ke státním závěrečným zkouškám a příslušnými pokyny oborové rady AMT.